Πριν από την πανδημία, 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ (ένας στους έξι) αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ το συνολικό ετήσιο κόστος της ψυχικής υγείας ανερχόταν σε 600 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι στο 4 % του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ. Η πανδημία COVID-19 συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας που αφορούν τόσο τη θνησιμότητα λόγω της νόσου όσο και τα μέτρα μετριασμού, όπως η τήρηση φυσικών αποστάσεων και ο κατ’ οίκον εγκλεισμός. Ωστόσο, παρά τα πολυάριθμα στοχευμένα ψηφίσματα που καλύπτουν επείγουσες πτυχές της ψυχικής υγείας, η συζήτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη διάσταση της υγείας δεν κατέληξε ποτέ σε ολοκληρωμένο ενωσιακό πλαίσιο.

Μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής στη διάρκεια της πανδημίας καταδεικνύουν σταθερά ότι οι νέοι είναι οι πλέον ευάλωτοι σε αυξημένη ψυχολογική δυσφορία, και επίσης υποδεικνύουν ότι οι νέες γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους νέους άνδρες και ότι τα άτομα με μικρά παιδιά ή με προηγουμένως διαγνωσθείσα ψυχιατρική διαταραχή διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.

1. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να απευθύνει επείγουσα έκκληση για μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική υγεία, η οποία θα διαθέτει επαρκείς πόρους, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάκαμψης, ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες της εν εξελίξει και κάθε μελλοντικής κρίσης;

2. Υπάρχουν μηχανισμοί ώστε να παρακολουθείται εάν χορηγείται επαρκής χρηματοδότηση από τη στρατηγική EU4Health 2021-2027 για τη στήριξη και τη μέριμνα της ψυχικής υγείας σε όλα τα κράτη μέλη;