Στις σημαντικότατες επιπτώσεις της καθημερινά αυξανόμενης ροής προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ελληνικών νησιών, συγκαταλέγεται το τεράστιο οικονομικό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό, τόσο κατά την τρέχουσα περίοδο, όσο και κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο.
1. Προβλέπονται κάποια μέτρα τα οποία θα οδηγούσαν σε ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και σε αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας και των ελληνικών νησιών;
2. Θα έπρεπε να θεσπιστεί μια εύλογη αποζημίωση στα πληγέντα ελληνικά νησιά από το κύμα προσφύγων;
3. Θα μπορούσε, ενδεχομένως στο μέλλον, να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του φαινομένου το οποίο έχει δυσβάστακτες οικονομικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, η ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης περιγράφει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα νησιά με επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό των επιπτώσεων λόγω της απομακρυσμένης τους θέσης. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή δράσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής κρίσης στον τουρισμό για τα νησιά, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προγραμματισμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουρισμού και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορούν να υποστηριχθούν τουριστικές διαφημιστικές εκστρατείες, ενώ θα μπορούσε να παρασχεθεί στήριξη από την ΕΕ για έργα με τα οποία αντιμετωπίζονται επείγουσες ανάγκες που απορρέουν άμεσα από την προσφυγική κρίση και έχουν θετική και μεγαλύτερης διάρκειας επίδραση στην τοπική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού(1).

2. Η Επιτροπή παρέχει σημαντική χρηματοδότηση για να συνδράμει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις μεταναστευτικές ροές. Εκτός από περίπου 509 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην Ελλάδα(2) στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της(3), διατέθηκαν περίπου 237 εκατ. ευρώ έκτακτης βοήθειας στο πλαίσιο των ίδιων ταμείων για δράσεις στην Ελλάδα και στα νησιά της, σε στενή συνεργασία επίσης με διεθνείς οργανισμούς.

3. Οι μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνικά νησιά είναι αποτέλεσμα εξελίξεων που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης για τη μείωση και καλύτερη διαχείριση των ροών. Παρέχεται, επίσης, στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του υψηλού αριθμού αφίξεων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, μεταξύ άλλων για την υλοποίηση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμόδιοι οργανισμοί της ΕΕ παρέχουν επιχειρησιακή στήριξη στις ελληνικές αρχές.

(1) Για παράδειγμα, επενδύσεις σε μικρές υποδομές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων και απόκτηση εξοπλισμού καθαρισμού.
(2) Κατά την περίοδο 2014-2020.
(3) Αντιστοίχως, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).