Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, καθώς μεγάλες επαγγελματικές ομάδες ελαστικής και εποχιακής απασχόλησης, με σημαντική συμβολή στην οικονομία, αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησής τους, το εάν λαμβάνουν επαρκές εισόδημα, την κοινωνική προστασία ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχημάτων, και την έλλειψη άλλων οφελών που άλλοι κλάδοι απολαμβάνουν. Σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αυτού του τύπου η εργασία αποτελεί συχνά μονόδρομο. Από τέτοια προβλήματα πλήττονται μεταξύ άλλων τα επαγγέλματα του χώρου της εστίασης, της ταχυδιανομής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες σε διάφορους τομείς. Μάλιστα, με την εμφάνιση των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης τύπου Uber, Deliveroo, Toptal, Freelancer, αλλά και της τάσης του Gig Economy παρά τις διευκολύνσεις και ευκολίες που προσφέρουν, τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν οξυνθεί.

Δεδομένης της απασχόλησης μεγάλου αριθμού πολιτών και των ευκαιριών και κινδύνων που παρουσιάζονται, ερωτάται η Επιτροπή:
1) Τι νομοθετικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των συγκεκριμένων κλάδων από την Επιτροπή;
2) Έχει η Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τη συμβολή των προαναφερθέντων κλάδων στην οικονομία και τον αριθμό εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους και μορφές απασχόλησης;
3) Ποια είναι η αρχή επιτήρησης και επιβολής της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;