Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002675/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Ο οπτικοακουστικός και κινηματογραφικός κλάδος εξακολουθεί να υφίσταται οικονομικές διαταραχές λόγω της πανδημίας COVID-19. Η διατήρηση της εμπορικής ελευθερίας του τομέα προκειμένου να συμφωνηθεί πλήρης εδαφική αποκλειστικότητα για τη διασφάλιση της βέλτιστης χρηματοδότησης και διανομής του περιεχομένου είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα.

Οι αποκλειστικές εδαφικές άδειες προωθούν τις επενδύσεις στην παραγωγή περιεχομένου και σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών μοντέλων διανομής. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δεν αφορά ειδικά την Ευρώπη. Η υπονόμευση των αποκλειστικών εδαφικών αδειών και της εμπορικής ελευθερίας για τη διασφάλιση ατομικών και εξατομικευμένων ρυθμίσεων χρηματοδότησης και διανομής θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό κλάδο, καθώς και στην ευημερία των καταναλωτών, περιορίζοντας το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

1. Δεδομένης της φιλοδοξίας της Επιτροπής να στηρίξει την ανάκαμψη του οπτικοακουστικού τομέα, ποια είναι η προσέγγιση της Επιτροπής στη διασφάλιση πλήρους εδαφικής αποκλειστικότητας και εμπορικής ελευθερίας, καθώς εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως, αυτό θα έβλαπτε την ευημερία των καταναλωτών όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις επιλογές διανομής;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει τις διατάξεις του άρθρου 167 ΣΛΕΕ –ιδίως την ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών– στον επικείμενο διάλογο;