Οι επιχειρήσεις Opson V, δηλαδή αστυνομικές επιχειρήσεις της Interpol και της Europol σε 57 χώρες ανά τον κόσμο, που αποβλέπουν στην ανεύρεση και κατάσχεση νοθευμένων ή παραποιημένων τροφίμων, έχουν καταφέρει να εξεύρουν πάνω από 10 000 τόνους αυτών.

Στην Ιταλία, η αστυνομία κατέσχεσε 85 τόνους ελιές, που περιείχαν διάλυμα θειικού χαλκού (γαλαζόπετρας), στην Ελλάδα βρέθηκαν τρία παράνομα εργοστάσια, τα οποία έφτιαχναν νοθευμένο αλκοόλ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 10 000 λίτρα νοθευμένου αλκοόλ, ενώ από την Ουγγαρία και τη Λιθουανία, μέχρι το Τόγκο και τη Ζάμπια, βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες από νοθευμένες σοκολάτες και γλυκά, καθώς και ποσότητες αλκοόλ που, με παραποιημένες ετικέτες, προορίζονταν για ανήλικα παιδιά. Τέλος, στα τελωνεία του αεροδρομίου του Ζαβεντέμ στο Βέλγιο ανακάλυψαν πολλά κιλά κρέατος πιθήκου, ενώ στη Γαλλία κατασχέθηκαν πολλά κιλά από γρύλους και κάμπιες.

Η Interpol ακόμα κάνει λόγο για την κατάσχεση στην Ινδονησία 70 κιλών εντοσθίων από κοτόπουλα διατηρημένων στη φορμόλη, η ύπαρξη της οποίας στα τρόφιμα απαγορεύεται.

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί το λαθρεμπόριο παρανόμων εμπορευμάτων και να προασπιστεί η δημόσια υγεία;

2. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο παράνομων εμπορευμάτων στα ευρωπαϊκά σύνορα, αεροδρόμια και τελωνεία;

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Οι κύριες κατασχέσεις ύστερα από τις επιχειρήσεις «Opson V» πραγματοποιήθηκαν σε τρίτες χώρες, αν και παράνομα προϊόντα εντοπίστηκαν επίσης σε κράτη μέλη. Η ανταλλαγή πληροφοριών για τις σχετικές περιπτώσεις μεταξύ των κρατών μελών επιτεύχθηκε μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF). Η διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα(1), με τη στήριξη της Europol.

2. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 178/2002(2) και (ΕΚ) αριθ. 882/2004(3) αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας που εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στην ΕΕ συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ. Την ευθύνη για την επιβολή των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων φέρουν τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν την υποχρέωση θέσπισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος επίσημων ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα ή με ισοδύναμα πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην ΕΕ υπόκεινται σε υποχρεωτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οικείες προϋποθέσεις εισαγωγής. Για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης, η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο των προϊόντων για τα οποία, με βάση γνωστούς ή πρωτοεμφανιζόμενους κινδύνους, απαιτείται αυξημένο επίπεδο ελέγχων πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009(4) και επανεξετάζεται τακτικά.

Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι τα υφιστάμενα μέσα καθιστούν δυνατή την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη μεγαλύτερης επαγρύπνησης και θέσπισης ειδικών μέτρων για τα εισαγόμενα τρόφιμα. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τα κράτη μέλη ως προς τη διεκπεραίωση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμμετέχει στην επιβολή της νομοθεσίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/137401.pdf
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ, ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11-21.