Μαζί με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού, καθώς και τις πολιτικές της ΕΕ για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τον πολιτισμό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δέσμης κανόνων που διέπουν την κυκλοφορία του δημιουργικού περιεχομένου σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανταμείβουν τη δημιουργικότητα και τις επενδύσεις στο δημιουργικό περιεχόμενο. Το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί τη βάση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών δημιουργικών βιομηχανιών, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ελληνική, η οποία βάλλεται ουσιαστικά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για την ΑΕΠΙ και τον τρόπο λειτουργίας της.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

Ποια είναι η θέση της σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών στην ΕΕ;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για τις σχετικές δράσεις και νομοθετικές προτάσεις που θα προστατέψουν τους δημιουργούς και θα προωθήσουν τις διαφανείς διαδικασίας μεταξύ δημιουργών και των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης;