Στη Βόρεια Ελλάδα (Σκουριές Χαλκιδικής) εξελίσσεται μια από τις σπουδαιότερες μεταλλευτικές επενδύσεις από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» με στόχο τη συνολική αξιοποίηση των πλούσιων διαθέσιμων αποθεμάτων.

Καθ' όσο η Ελλάδα βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση, με πρόσχημα τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες, θέλει να ακυρώσει τη σύμβαση με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», αγνοώντας τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, το δικαίωμα εργασίας των 2 000 εργαζομένων αλλά και αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι απόλυτα συμβατή με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ποια είναι η ειδικότερη πολιτική και το σχέδιό της για την παραγωγική αξιοποίηση πλούσιων κοιτασμάτων, όπως αυτά της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενων ή/και μελλοντικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τις πρώτες ύλες;

Σε ποιες ενέργειες δύναται να προβεί ώστε να συμβάλει στην άρση των εμποδίων που παρουσιάζονται στην προώθηση της εν λόγω επένδυσης, η οποία είναι εμφανές ότι συνάδει με το δημόσιο συμφέρον, εφόσον κρίνει ότι παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο;

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να προστατευθούν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πολλαπλών καθυστερήσεων από την νέα κυβέρνηση με αφορμή αδικαιολόγητες επανεξετάσεις των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνέχιση του έργου;

Απάντηση της κ. Bieńkowska εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι πρώτες ύλες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2008 η Επιτροπή υιοθέτησε την «πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες» και ενίσχυσε τη στρατηγική του εν λόγω προγράμματος το 2011.

Οι άδειες και οι παραχωρήσεις εξόρυξης υπόκεινται στην αρχή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί μέχρι σήμερα για τυχόν υποβολή επίσημης καταγγελίας.