Με τη συνεχιζόμενη και επιδεινούμενη πανδημία στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο καταστροφικές προκλήσεις στη σύγχρονη εποχή – για τη ζωή και την υγεία μας, καθώς και για τις οικονομίες και, πάνω απ’ όλα, τις κοινωνίες μας.

Σε αυτό πρωτόγνωρο περιβάλλον, ιατρικοί εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν να συλλέγουν επιστημονικά στοιχεία, όπως σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης, τη διάρκεια της ανοσίας, το χρονοδιάγραμμα των επαναληπτικών εμβολίων και τα ποσοστά των λοιμώξεων, ιδίως μεταξύ των ασυμπτωματικών φορέων του ιού.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε – πρέπει να δράσουμε τώρα με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά αποτελέσματα, και ευελπιστούμε ότι υπάρχει κοινό έδαφος επ’ αυτού.

Με βάση τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα:

1. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δρομολόγησης μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη διάρκεια (π.χ. 6 μήνες) και τη χρήση του πράσινου πιστοποιητικού, εναρμονίζοντας έτσι τις διαφορετικές προσεγγίσεις των διαφόρων χωρών της ΕΕ;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης των κανόνων της ΕΕ για τους διαγνωστικούς ελέγχους, ώστε να καταστεί δυνατή η εντατικοποίηση των ελέγχων στη διάρκεια του χειμώνα ακόμη και για τους εμβολιασμένους, τους νοσήσαντες και τα άτομα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, όπως το υγειονομικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης κοινών μέτρων πολιτικής σχετικά με τις προφυλάξεις για τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ;


Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005222/2021

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ(1) βασίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Η εγχώρια χρήση των πιστοποιητικών COVID-19 για σκοπούς άλλους από τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θεσπίζοντας, για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ, δεσμευτική περίοδος αποδοχής 270 ημερών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου(2).

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, την ευθύνη για τις εθνικές στρατηγικές διαγνωστικών εξετάσεων φέρουν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει εκδώσει διάφορα έγγραφα καθοδήγησης για να στηρίξει τα κράτη μέλη στον καθορισμό των στρατηγικών τους για τις διαγνωστικές εξετάσεις, κυρίως στο πλαίσιο της εμφάνισης της ανησυχητικής παραλλαγής Όμικρον(3).

Το Συμβούλιο συζητά επί του παρόντος πρόταση της Επιτροπής για νέα σύσταση του Συμβουλίου με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας(4).

Στις 30 Ιουνίου 2020, με βάση πρόταση της Επιτροπής το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με τα μη αναγκαία ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ. Το Συμβούλιο έχει ήδη τροποποιήσει την εν λόγω σύσταση δύο φορές και επί του παρόντος συζητά μια τρίτη τροποποίηση ώστε να απλουστευθεί το πλαίσιο και να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού(5).


(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj . Βλ. επίσης κανονισμό (ΕΕ) 2021/954 για τους υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/954/oj
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2288 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού που εκδίδονται με τον μορφότυπο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ τα οποία αναφέρουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0459.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
(3) Βλέπε για παράδειγμα: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update και https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/diagnostic-testing
(4) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021_749_1_en_act_part1_v3.pdf
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0754&from=EL