Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000430/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Barry Andrews (Renew), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Olivier Chastel (Renew), Loucas Fourlas (PPE), Christophe Hansen (PPE), Eva Kaili (S&D), Manolis Kefalogiannis (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Radan Kanev (PPE), Liesje Schreinemacher (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Frédérique Ries (Renew), Malik Azmani (Renew), Vangelis Meimarakis (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Giorgos Georgiou (The Left), Monika Beňová (S&D), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), David Lega (PPE), Miroslav Číž (S&D), Pernille Weiss (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Costas Mavrides (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE)

Το ισχύον διμερές πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας στηρίζεται σε τρία μέσα: στην τελωνειακή ένωση, τη Συμφωνία άνθρακα και χάλυβα και το Καθεστώς εμπορίου γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων.

Στη μελέτη της του 2016 με τίτλο «Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential Trade Framework, including the Customs Union, and an assessment of its possible enhancement» (Μελέτη για το διμερές πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής ένωσης, και αξιολόγηση της πιθανής ενίσχυσής του), η Επιτροπή αξιολόγησε τα πλεονεκτήματα της ελευθέρωσης των συναλλαγών που καθιερώθηκε με το διμερές πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας και του πιθανού εκσυγχρονισμού του εν λόγω πλαισίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει, μέχρι στιγμής, αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο και το κόστος της κατάργησης του ισχύοντος διμερούς πλαισίου προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας.

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση έως τον Μάρτιο του 2021 σχετικά με την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Τι πράττει επί του παρόντος η Επιτροπή για να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;

2. Πότε θα τεθεί η εν λόγω έκθεση στη διάθεση του Κοινοβουλίου;

3. Θα περιλαμβάνει η έκθεση τον ακριβή αντίκτυπο και το κόστος της αναστολής καθενός από τα μέσα του διμερούς πλαισίου προτιμησιακών συναλλαγών για την Τουρκία, την ΕΕ και τα κράτη μέλη;


Απάντηση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000430/2021

Σε συνέχεια της εντολής του Δεκεμβρίου 2020 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου(1), ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή υπέβαλαν έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(2). Η εν λόγω έκθεση έλαβε τη μορφή κοινής ανακοίνωσης της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στην κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι για την εμβάθυνση της τρέχουσας δυναμικής και την παροχή κινήτρων για τη σύσφιγξη των δεσμών ΕΕ-Τουρκίας σε όλους τους τομείς, η Ένωση θα πρέπει να θέσει επί τάπητος ορισμένους πιθανούς τομείς συνεργασίας και κοινού συμφέροντος, ώστε να καταστεί δυνατή μια προοδευτική, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση. Τα βήματα αυτά μπορούν να συνεχιστούν σταδιακά —υπό την προϋπόθεση ότι οι εποικοδομητικές προσπάθειες της Τουρκίας θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν.

Στην κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι, εάν η Τουρκία δεν προχωρήσει εποικοδομητικά στην ανάπτυξη μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, αλλά αντίθετα επανέλθει σε νέες μονομερείς ενέργειες ή προκλήσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, αυτό θα έχει πολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

Στη δήλωσή τους της 25ης Μαρτίου 2021, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαιρέτισαν την κοινή ανακοίνωση, και, όσον αφορά συγκεκριμένα την οικονομική συνεργασία, κάλεσαν την Επιτροπή να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυσκολιών στην εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη, και, παράλληλα, κάλεσαν το Συμβούλιο να επεξεργαστεί εντολή για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης. Η εντολή αυτή μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο με την επιφύλαξη πρόσθετης καθοδήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο(3).

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν σχέδια για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αναστολής οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ.
(1) https://www.consilium.europa.eu/media/47347/1011-12-20-euco-conclusions-el.pdf
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0008&from=EL
(3) https://www.consilium.europa.eu/media/49006/250321-vtc-euco-statement-el.pdf