Η ανάπτυξη συστημάτων τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών 5G, για πιο γρήγορη, αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη και σταθερή διαδραστικότητα κατά τη χρήση του Internet, αναμένεται να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ενώ αναμένεται να επηρεάσει οριζόντια τους τομείς της οικονομίας με την αυτοκινητοβιομηχανία, την ιατρική περίθαλψη, τις μεταφορές και την εφαρμογή σε καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. έξυπνες πόλεις, νέα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, έξυπνα συστήματα ενέργειας) να είναι μόνο ένα κλάσμα των εφαρμογών του.

Η συγκεκριμένη θεματική βρίσκεται στον πυρήνα των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ωστόσο, κάποια από τα κράτη μέλη αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των υπολοίπων, είτε λόγω έλλειψης επενδύσεων, είτε για λόγους εθνικού στρατιωτικού συμφέροντος, είτε λόγω γεωγραφικής θέσης και ανάγκης συντονισμού με τις γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.     Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή;
2.     Ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής για τις χώρες που χρειάζονται παραπάνω χρόνο για λόγους εθνικής άμυνας, ώστε να μην μείνουν πίσω σε τεχνολογικό επίπεδο;
3.     Προβλέπεται ευελιξία από μέρους της Επιτροπής αναφορικά με την επιμέρους ανάπτυξη του 5G σε επιμέρους περιοχές των χωρών που αναγκάζονται να καθυστερήσουν;

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που προσφέρει η τεχνολογία 5G, η οποία έχει κομβική σημασία για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και θα λειτουργήσει καταλυτικά για την ανταγωνιστικότητά μας.

Η ύπαρξη κοινού χρονοδιαγράμματος για την ανάπτυξη δικτύων 5G στην ψηφιακή ενιαία αγορά μετά το 2020 αποτελεί σαφές πλεονέκτημα έναντι της ανομοιόμορφης ανάπτυξης του δικτύου 4G στην ΕΕ. Αυτό συνδέεται επίσης με τις εξελίξεις όσον αφορά την τεχνολογία και το φάσμα 5G. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τεχνολογικές δοκιμές σε διάφορες χώρες θα αρχίσουν πριν από το 2018. Αφού ολοκληρωθεί η έκδοση του πρώτου δικτύου 5G από τη 3GPP και αποσαφηνιστεί η κατάσταση σχετικά με τις πρόσθετες ζώνες φάσματος 5G, αναμένεται ότι θα αρχίσουν οι εργασίες για την εκπόνηση δοκιμαστικών προδιαγραφών που απαιτούνται ώστε οι πανευρωπαϊκές δοκιμές να προετοιμάσουν το έδαφος για την εισαγωγή στην αγορά επόμενου σταδίου.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης του δικτύου 5G εντός του επόμενου έτους. Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο, ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός σε ολόκληρη την ΕΕ και, ταυτόχρονα, να αφεθεί περιθώριο για τυχόν ειδικές εθνικές συνθήκες.

Η Επιτροπή γνωρίζει το μανιφέστο 5G που υπέβαλαν φορείς του κλάδου, στο οποίο διατυπώνεται η πρόταση τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εμπορικές υπηρεσίες 5G το 2020 τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των λύσεων 5G. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε επίσης να εξασφαλίσει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα χρειαστεί έγκαιρος προγραμματισμός, για παράδειγμα, με την εκ των προτέρων εκτίμηση των απαιτήσεων όσον αφορά την εγκατάσταση οπτικών ινών και τις επενδύσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των εθνικών σχεδίων ανάπτυξης του δικτύου 5G. Τα εν λόγω εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι φιλόδοξα, η ανάπτυξη όμως του δικτύου μπορεί ασφαλώς να συντελείται με διαφορετικές ταχύτητες.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα «σχέδιο δράσης 5G».