Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα που αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις εγχώριες πηγές της. Επιπλέον, συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των κλιματικών μας στόχων και επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση πολιτικών καθαρής ενέργειας. Ειδικά για την Ελλάδα, το πλούσιο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές είναι ικανό να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη προώθησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ερωτάται η Επιτροπή:

— Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος του μεγάλου κόστους προετοιμασίας και κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και του υψηλού χρόνου ανάπτυξης και ωρίμανσής τους;
— Πώς προτίθεται να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την προώθηση του συνόλου των έργων σε κράτη μέλη με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα;
— Πώς προωθεί τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων με σκοπό την άρση της ενεργειακής απομόνωσης συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, όπως είναι για την Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη;

Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(1), θεσπίζοντας τον νομικά δεσμευτικό ενωσιακό στόχο του 20% για το 2020, καθώς και νομικά δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, έχει — αναμφισβήτητα — συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πέραν τούτου, η Επιτροπή κατέθεσε το στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση, το οποίο ενσωματώνει μια μακρόπνοη πολιτική σχετικά με την κλιματική αλλαγή· μέσω αυτής θα χαραχθούν νέες κατευθύνσεις και θα διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο και μακράς εμβέλειας όραμα για την ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα, ενσωματώνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(2), προκειμένου να επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος της — κατά 27%, τουλάχιστον — μείωσης έως το 2030, όπως συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2014.

Εις ό,τι αφορά, ειδικότερα, την Ελλάδα, η Επιτροπή στηρίζει, μέσω της τεχνικής συνδρομής της, την ελληνική κυβέρνηση στις προσπάθειες της τελευταίας για τη βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη μεταρρύθμιση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συμβάλει στην προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις που έχουν μεγεθυντική επίδραση στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ενεργειακών υποδομών. Τα έργα υποδομής που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)(3), μπορούν, επίσης, να τυγχάνουν χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ). Παράδειγμα ενός τέτοιου σχεδίου αποτελεί το Ευρασιατικό σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος το οποίο προβλέπει την μέσω Κρήτης σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης συνιστούν, επίσης, προτεραιότητα του Ταμείου Συνοχής και των ενωσιακών επενδυτικών ταμείων επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο, η ευθύνη της εκάστοτε επιλογής των — υποκείμενων στη στήριξη του Ταμείου Συνοχής και των ενωσιακών επενδυτικών ταμείων — τεχνολογιών και έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βαρύνει τα κράτη μέλη.

(1) Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
(2) Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή COM(2015)80.
(3) Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός ΔΕΔ-Ε).