Η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι πλέον αβέβαιη στην Ένωση.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν πολύ άτολμες, όπως απέδειξαν οι επιπτώσεις της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ και τα αποτελέσματα της επιχείρησης μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO).

Όσο για την πρόσφατη επιχείρηση διοχέτευσης ακόμη περισσότερων χρημάτων στην οικονομία (επιχείρηση ποσοτικής χαλάρωσης) πρέπει και αυτή να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε αυτή τη συγκυρία που χαρακτηρίζεται από διστακτικότητα.

Επομένως, η κατάσταση απαιτεί επίσης μία προσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου, ιδίως, να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις ως μοχλός για την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Δυστυχώς όμως, τα νέα λογιστικά πρότυπα του SEC 2010 θέτουν σε σημαντικό βαθμό τροχοπέδη στις επενδύσεις πολυάριθμων δημοτικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη. Τούτο οφείλεται κυρίως στο ότι στα πρότυπα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού της δημιουργίας πλούτου καθώς και στο ότι οι επενδύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να αποσβεστούν για κάμποσα χρόνια. Η κατάσταση έχει φυσικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εν λόγω αρχών και, συνεπώς, στον ρυθμό ανάκαμψης της Ευρώπης.

1. Προτίθεται μήπως η Επιτροπή να αξιολογήσει τους τρόπους εφαρμογής των προτύπων αυτών και τις επιπτώσεις τους στις επενδύσεις των εν λόγω αρχών;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να μη συμπεριληφθεί ένα μέρος των επενδύσεων αυτών στον υπολογισμό των ελλειμμάτων και του χρέους;

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η στατιστική καταγραφή των επενδύσεων (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) στο ΕΣΛ 2010 παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με προηγούμενα ΕΣΛ και συνάδει πλήρως με τις παγκόσμιες προδιαγραφές εθνικών λογαριασμών(1). Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να αξιολογήσει την εφαρμογή αυτών των κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη και είναι σημαντικοί για συγκρίσεις σε επίπεδο G20.

2. Τα ποσοστά που ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)(2) για το έλλειμμα και το χρέος της ΔΥΕ(3) αφορούν το σύνολο της γενικής κυβέρνησης. Η δημοσιονομική εποπτεία της ΕΕ επίσης λαμβάνει χώρα μόνο σε αυτό το συνολικό επίπεδο, ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν πλήρη εθνική κυριαρχία όσον αφορά τον τρόπο κατανομής των στόχων στους υποτομείς της κυβέρνησης. Αυτό επιτρέπει τη συνεκτίμηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων κατά την κατανομή των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κεντρικών και τοπικών αρχών.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας των δημόσιων επενδύσεων και είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει την ευελιξία που παρέχεται στο ΣΣΑ για να ευνοήσει τις εν λόγω επενδύσεις, με πλήρη διαφάνεια, διασφαλίζοντας τη διαφανή καταγραφή στους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας εντός του πλαισίου των υφιστάμενων κανόνων του ΣΣΑ(4) διευκρινίζει τις συναφείς δυνατότητες.

(1) Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 2008. Οι ίδιοι κανόνες καταγραφής εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στο ΕΣΛ 2010 παράγραφος 3.124, συνίστανται σε «αγορές, μείον τις διαθέσεις, πάγιων περιουσιακών στοιχείων από παραγωγούς μόνιμους κατοίκους κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου …».
(2) Σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
(3) ΔΥΕ: διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
(4) COM(2015)12 τελικό, της 13ης Ιανουαρίου 2015.