Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002207/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Victor Negrescu (S&D), José Manuel Fernandes (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hannes Heide (S&D), Eva Kaili (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Miguel Urbán Crespo (The Left), Yana Toom (Renew), Esther de Lange (PPE), Laurence Farreng (Renew), Franc Bogovič (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Karol Karski (ECR), Christophe Hansen (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Petra Kammerevert (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Andreas Schieder (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE)

Κάποιοι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουν προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος, της European Super League, στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο κάποιοι από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς. Η συμμετοχή στην European Super League θα είναι περιορισμένη και θα υπακούει σε προϋποθέσεις εντελώς αδιαφανείς. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι αυτή η νέα διοργάνωση θα βλάψει τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας, του πρωτείου των αποτελεσμάτων και του ανοικτού χαρακτήρα που διέπουν τον ευρωπαϊκό αθλητισμό γενικά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ειδικά. Είναι επίσης πολύ πιθανόν να γίνει αιτία σημαντικών οικονομικών απωλειών για άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και να υποσκάψει το ευρωπαϊκό αθλητικό πνεύμα, χωρίς εξάλλου να μπορούν να αποκλειστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα αθλήματα.

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της European Super League και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να παρέμβει προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία αυτής της νέας διοργάνωσης και οι αρνητικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει;