Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002207/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Victor Negrescu (S&D), José Manuel Fernandes (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hannes Heide (S&D), Eva Kaili (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Miguel Urbán Crespo (The Left), Yana Toom (Renew), Esther de Lange (PPE), Laurence Farreng (Renew), Franc Bogovič (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Karol Karski (ECR), Christophe Hansen (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Petra Kammerevert (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Andreas Schieder (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE)

Κάποιοι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουν προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος, της European Super League, στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο κάποιοι από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς. Η συμμετοχή στην European Super League θα είναι περιορισμένη και θα υπακούει σε προϋποθέσεις εντελώς αδιαφανείς. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι αυτή η νέα διοργάνωση θα βλάψει τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας, του πρωτείου των αποτελεσμάτων και του ανοικτού χαρακτήρα που διέπουν τον ευρωπαϊκό αθλητισμό γενικά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ειδικά. Είναι επίσης πολύ πιθανόν να γίνει αιτία σημαντικών οικονομικών απωλειών για άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και να υποσκάψει το ευρωπαϊκό αθλητικό πνεύμα, χωρίς εξάλλου να μπορούν να αποκλειστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα αθλήματα.

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της European Super League και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να παρέμβει προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία αυτής της νέας διοργάνωσης και οι αρνητικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει;


Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002207/2021

Η Επιτροπή υπερασπίζεται ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού, το οποίο βασίζεται στις αξίες της ακεραιότητας και της ένταξης. Οι κύριες αρχές του είναι η αυτονομία, ο ανοικτός χαρακτήρας, η αλληλεγγύη μεταξύ του μαζικού αθλητισμού και του πρωταθλητισμού και η αλληλεξάρτηση των αθλητικών ομοσπονδιών. Η χρηστή διακυβέρνηση που βασίζεται σε σαφώς καθορισμένους, διαφανείς και άνευ διακρίσεων κανόνες αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων.

Η αυτονομία του αθλητισμού είναι θεμελιώδης αρχή του ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητισμού. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του αθλητισμού κατοχυρώνεται στο άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1). Η έννοια της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και αναγνωρίζεται από ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο αθλητισμός επαφίεται κατά κύριο λόγο στις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, παρόλο που οι εν λόγω ομοσπονδίες πρέπει φυσικά να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων και συνεργάζεται, με θετικά αποτελέσματα και αμοιβαία ικανοποίηση, με ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με όλες τις οντότητες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα συλλόγων, παικτών, πρωταθλημάτων και παραγόντων. Από το 2014 η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) —στο πλαίσιο ρύθμισης συνεργασίας— με στόχο την προώθηση αξιών και αρχών όπως η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η πολιτιστική πολυμορφία, η αλληλεγγύη, ο οικολογικός αθλητισμός και η ισότητα των φύλων.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12008E165