Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002672/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Sara Skyttedal (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Pernille Weiss (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Eva Kaili (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Dace Melbārde (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Ivars Ijabs (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Angelika Niebler (PPE)

Το Κοινοβούλιο συμφώνησε να δρομολογήσει ένα σχέδιο ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19, ένα φως στην άκρη του τούνελ για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ευελιξία της Επιτροπής όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις έχει μετριάσει ορισμένες από τις οικονομικές επιπτώσεις των κύκλων εγκλεισμού.

Ο κινηματογραφικός και οπτικοακουστικός τομέας είναι ένας από τους ελάχιστους κλάδους, μαζί με αυτούς της φιλοξενίας και των αεροπορικών μεταφορών, που δεν μπόρεσε να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες διά ζώσης λόγω των περιορισμών για τη νόσο COVID-19, ακόμη και καθώς οι οικονομίες αρχίζουν να λειτουργούν εκ νέου. Οι επιχειρήσεις στον τομέα αυτόν είναι κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ζητούν στήριξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

1. Δεδομένου του ανατρεπτικού χαρακτήρα των κύκλων εγκλεισμού, η ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις —συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών κινήτρων των κρατών μελών— αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής επί του θέματος;

2. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή επαναλειτουργία του πολιτιστικού τομέα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τον ίδιο τον τομέα; Για περισσότερο από ένα έτος, ο κλάδος συνεργάστηκε επιτυχώς με τις τοπικές και εθνικές αρχές για να διασφαλίσει —όταν ήταν δυνατόν— τη δημιουργία και την προβολή περιεχομένου υπό ασφαλείς συνθήκες. Θα εξετάσει η Επιτροπή τις βέλτιστες πρακτικές;