Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

Γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την πρόταση για απόφαση, όχι μόνο γιατί συμφωνώ με τον πνεύμα στο οποίο κινείται αλλά και γιατί στο κείμενο συμπεριλαμβάνονται δύο παράγραφοι (Μ και Ν) που αφορούν άμεσα την χώρα μου. H θετική ψήφος στις παραγράφους Μ και Ν επικροτεί την υπογράμμιση ενός προβλήματος που δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό.

Η οικονομική αιτιολόγηση της υπερψήφισης των δύο παραγράφων βασίζεται πρώτον στη πρόκριση του συμφέροντος του καταναλωτή χρηματοοικονομικών προϊόντων και δεύτερον στην υπογράμμιση της ανάγκης διόρθωσης προβλημάτων που οδηγούν σε αποτυχίες αγοράς συνεπεία ασύμμετρης πληροφόρησης.

Η ασύμμετρη πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε ένα κακό οικονομικό συμβόλαιο (στη περίπτωσή μας στεγαστικό δάνειο) που επιβαρύνει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Είναι ήδη εδώ και καιρό στις προθέσεις των Οργάνων της ΕΕ να αλλάξουν τόσο το MiFiD (Directive on Markets in financial Instruments, στη πλημμελή εφαρμογή του οποίου γίνεται αναφορά), όσο και την Prospectus Directive, προκειμένου ο καταναλωτής και ο μικροεπενδυτής να έχει καλύτερης ποιότητας πληροφόρηση από αυτή που παρέχεται σήμερα. Η εν λόγω Πρόταση για Απόφαση, ούτως ή άλλως αναδεικνύει αυτό το πρόβλημα για τη περίπτωση της Ισπανίας, ενώ οι αναφορές στην Ελλάδα, υπήρχαν για να υπογραμμίσουν ότι τέτοια φαινόμενα δεν συναντούνται μόνο στην Ισπανία.