ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα. Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή ΕΚΕΤΑ στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015”

Η συνεισφορά και το παράδειγμα που θέτει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης στην χώρα μας έχει αναγνωριστεί τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων μας. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κέντρο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του από την ΕΕ, διασφαλίζοντας την κάλυψη του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους της μισθοδοσίας και των λοιπών λειτουργικών δαπανών του με πόρους από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, αποτελούν μέρος μόνο των επιχειρημάτων για την ανάγκη επανεξέτασης της ένταξης του κέντρου στις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ενιαίο μισθολόγιο. Στην επιχειρηματολογία, στην οποία έχουν συνεισφέρει με γνωματεύσεις και έγκριτοι νομικοί, προστίθεται το γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς η Διοίκηση του ΕΚΕΤΑ δεν διορίζεται από το κράτος και δεν αποτελεί κρατικό οργανισμό, το γεγονός ότι το ΕΚΕΤΑ επιχορηγείται από το Δημόσιο κατά ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του, καθώς και ότι, δεδομένου ότι η συνεισφορά εξωτερικά προσελκυόμενων κεφαλάιων στη μισθοδοσία είναι σημαντικότατη, η εξαίρεση των Ερευνητών & ΕΛΕ από το καθεστώς και όχι και του υπόλοιπου προσωπικού των ερευνητικών κέντρων με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά αντίθετα μειώνει την απορρόφηση των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων και μειώνει τις εισφορές και τους φόρους στα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθεται η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την εξαίρεση του ΕΚΕΤΑ από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατό το κέντρο να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή