Η πρόσφατη εφαρμογή της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) εισήγαγε την ανοικτή τραπεζική για έναν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών πληρωμών. Ωστόσο, αρκετές περιοχές δικαιοδοσίας δεν περιορίζονται στην προσφορά ανοικτής τραπεζικής, αλλά προχωρούν σε μια ευρύτερη «ανοικτή χρηματοπιστωτική» (open finance).

Σε άλλα μέρη του κόσμου, η συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παρόχων τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε αύξηση των επιλογών των καταναλωτών όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η Ευρώπη υστερεί στην κλιμάκωση της ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων και στον διεθνή ανταγωνιστικό στίβο. Είναι σημαντικό να δημιουργήσει η Ευρώπη ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη στήριξη της καινοτομίας.

Η ενθάρρυνση καθοδηγούμενων από τον κλάδο λύσεων ανοιχτής χρηματοπιστωτικής θα συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη νέα Επιτροπή.

1. Δεδομένου ότι ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία, κινούνται ήδη προς την κατεύθυνση της ανοιχτής χρηματοπιστωτικής, εξετάζει η Επιτροπή ένα παρόμοιο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή για την ΕΕ;

2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ανοικτή χρηματοπιστωτική θα μπορούσε να τονώσει τον ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές αγορές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να προσφέρει περισσότερες επιλογές και χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές της ΕΕ;

3. Πιστεύει η Επιτροπή ότι η ανοικτή χρηματοπιστωτική θα τονώσει επίσης την καινοτομία στην ΕΕ και θα συμβάλει στη δημιουργία ενωσιακών εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας («fintech») που να μπορούν να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, σύμφωνα με το όραμα για την καινοτομία, της Προέδρου της Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen;


Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-003105/2019

Η ΕΕ έκανε ένα πρώτο βήμα προς την ανοικτή χρηματοπιστωτική με τη θέσπιση της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανοικτή χρηματοπιστωτική, η οποία εγείρει νέα ερωτήματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των καταναλωτών, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παρέχοντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, μειώνοντας το κόστος και ενθαρρύνοντας την καινοτομία. Στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή παρακολουθεί ασφαλώς με ενδιαφέρον τις σχετικές εξελίξεις της πολιτικής που προέρχονται είτε από την ΕΕ είτε από τρίτες χώρες.

Το σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία του 2018 είχε ως στόχο τη στήριξη ενός πιο ανταγωνιστικού και καινοτόμου χρηματοπιστωτικού τομέα, μέσω της προώθησης της υιοθέτησης της τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, της παροχής στις εταιρείες της ΕΕ της δυνατότητας να αυξήσουν το μέγεθός τους και της ενίσχυσης της ασφάλειας και της ακεραιότητας του τομέα. Οι πυλώνες αυτοί θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν το έργο της Επιτροπής και θα τροφοδοτήσουν την προσεχή στρατηγική χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν είναι απαραίτητες περαιτέρω εργασίες στον τομέα της πρόσβασης σε δεδομένα για τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος για τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας της ΕΕ που επιδιώκουν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.