Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004035/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Ignazio Corrao (Verts/ALE), René Repasi (S&D), Marianne Vind (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Krzysztof Hetman (PPE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ana Miranda (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Francesca Donato (NI), Monika Vana (Verts/ALE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Caterina Chinnici (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Catharina Rinzema (Renew), Andreas Schwab (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Tiziana Beghin (NI), Maria Angela Danzì (NI), Barry Andrews (Renew), Mario Furore (NI), Max Orville (Renew), Günther Sidl (S&D), Salima Yenbou (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Theresa Muigg (S&D), Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Jarosław Duda (PPE), Jordi Solé (Verts/ALE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Εύα Καϊλή (NI), Erik Marquardt (Verts/ALE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Patrizia Toia (S&D), Malte Gallée (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Beata Kempa (ECR), Yannick Jadot (Verts/ALE), Lívia Járóka (NI)

Στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Elmau, η ΕΕ δεσμεύθηκε να εξαλείψει την αναγκαστική και την παιδική εργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού[1]. Η δέσμευση αυτή συνδέεται με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να σέβονται, να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να επιτύχει τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 8.7 για τον τερματισμό της παιδικής εργασίας σε όλες τις μορφές της έως το 2025. Ο στόχος περιλαμβάνει την προώθηση στρατηγικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παιδικής εργασίας στις αξιακές αλυσίδες.

Στις ΗΠΑ το Υπουργείο Εργασίας τηρεί κατάλογο των αγαθών και των χωρών προέλευσης τους για τα οποία έχει λόγους να πιστεύει ότι παράγονται με παιδική ή αναγκαστική εργασία κατά παράβαση των διεθνών προτύπων[2].

Μπορεί η Επιτροπή:

1.να προσδιορίσει το ποσοστό κατά το οποίο έχουν μειωθεί η αναγκαστική και η παιδική εργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ από το 2015 και ποια πρόοδος έχει σημειωθεί προς την επίτευξη του ΣΒΑ 8.7;2.να επιβεβαιώσει αν υπάρχει χάρτης πορείας που αναφέρει πού και σε ποιο ποσοστό έχει μειωθεί η παιδική και η αναγκαστική εργασία, ώστε να πάψουν να υπάρχουν όλες οι μορφές παιδικής εργασίας έως το 2025;3.να διευκρινίσει αν προτίθεται να συντάξει έναν κατάλογο (παρόμοιο με τον κατάλογο του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ) ως πολύτιμη πηγή για τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση[3]

Κατάθεση: 9.12.2022

[1] https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82480040399/2022-07-14-leaders-communique-data.pdf?download=1https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82480040399/2022-07-14-leaders-communique-data.pdf?download=1
[2] https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods?combine=&field_exp_exploitation_type_target_id_1=All&tid=All&field_exp_good_target_id=All&items_per_page=10&order=name&sort=asc&page=37
[3] Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D'Amato (Verts/ALE)