Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001203/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Antonio López-Istúriz White (PPE), Caterina Chinnici (S&D), David Lega (PPE), Hilde Vautmans (Renew), Laurence Farreng (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), Eva Kaili (S&D), Sandro Gozi (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Milan Brglez (S&D), Irène Tolleret (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Patrizia Toia (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Karen Melchior (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Olivier Chastel (Renew), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Radka Maxová (Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Pablo Arias Echeverría (PPE)

Κατά τη διάρκεια των υφιστάμενων μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, έχει εκτοξευθεί στα ύψη ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν δραματικά και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωπα. Τον περασμένο μήνα, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων στην Ιταλία, όπου ένα δεκάχρονο κορίτσι από το Παλέρμο πέθανε ενώ συμμετείχε σε «παιχνίδι ασφυξίας» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok, η ιταλική αρχή ψηφιακής προστασίας επέβαλε απαγόρευση στη χρήση του TikTok από χρήστες των οποίων η ηλικία δεν μπορεί να επαληθευτεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1. Γνωρίζει η Επιτροπή εάν το TikTok παραβιάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ — μεταξύ άλλων με επιθετική και παραπλανητική διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά;

2. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνοχή μεταξύ όλων των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν ειδικά μέτρα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο;

3. Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας και άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφάλειας —όπως εργαλεία για ασφάλεια εκ σχεδιασμού— για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο, και ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να προτείνει για τη στήριξη και τον συντονισμό των στοχευμένων δράσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης των κρατών μελών σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους για τα παιδιά και τους νέους;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(1)
(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Vilija Blinkevičiūtė (S&D)