Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), που αποβλέπει στην παρενόχληση ή και στην διασπορά ψευδών δηλώσεων για το θύμα, έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις. Μολονότι δεν ποινικοποιείται ειδικώς στους Ποινικούς Κώδικες των περισσοτέρων κρατών μελών, ερωτάται η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 16 ΣΛΕΕ, όπου προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης κανόνων σχετικών με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ:

Α) Αν προτίθεται να λάβει μέτρα και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία και συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου του cyber-bullying.

Β) Πώς δύνανται τα κράτη μέλη να ωθηθούν να συμφωνήσουν κοινές νομοθετικές επιλογές, στα πλαίσια και της εναρμόνισης των δικαίων τους, με σκοπό να προασπίσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος στην προστασία της προσωπικότητας, όπως κατοχυρώνονται ρητώς στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και στη Συνθήκη της Λισαβόνας;

Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στις απαντήσεις της στις ερωτήσεις E-010100/2014, E-009775/2013 και E-006714/2014 σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματά της για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η γενική μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων(1) που πρότεινε η Επιτροπή βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει τα δικαιώματα των ατόμων: περιλαμβάνει το δικαίωμα στη λήθη και προωθεί την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Η μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ενόψει αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε τον Οκτώβριο του 2013 και εκ νέου τον Ιούνιο του 2014 πόσο σημαντική είναι «η έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου γενικής προστασίας δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2015». Η τήρηση αυτής της προθεσμίας με τη διασφάλιση της γρήγορης μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί επίσης μία από τις προτεραιότητες της Επιτρόπου Jourová σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker.

(1) COM(2012) 11.