Ο αγροτικός τομέας, μαζί με τα συνδεδεμένα επαγγέλματά του, αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα. Ωστόσο, αντιμετωπίζει χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, με βασικότερο εξ αυτών το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε κόστος αγοράς αγροτικών εφοδίων (σπόροι — λιμάσματα — φυτοφάρμακα). Οι Έλληνες παραγωγοί καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές εταιριών, λόγω των τεράστιων διαφορών στην τιμή των προϊόντων με γειτονικές χώρες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες αγρότες να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και ορθής λειτουργίας των εκμεταλλεύσεών τους, διαταράσσοντας τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας και έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών.

Έχοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση είναι από τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς, ερωτάται η Επιτροπή:

— Πώς δικαιολογείται το χάσμα τιμών στα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα ιδίως σε χώρες με παρόμοιο βιοτικό επίπεδο;
— Έχει πραγματοποιηθεί έρευνα τιμών των αγροτικών εφοδίων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των χωρών που ανήκουν στις ίδιες κλιματικές ζώνες;
— Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για καρτέλ στη συγκεκριμένη αγορά προϊόντων από τις ευρωπαϊκές ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές και πως προτίθεται η Επιτροπή να προστατέψει τους Έλληνες παραγωγούς;