Η παραδοσιακή ναυπηγική υπήρξε επί αιώνες μεγάλη παραγωγική και εξαγωγική δύναμη για τις χώρες της ευρωπαϊκής Μεσογείου, μεταξύ δε αυτών για την Ελλάδα, η οποία ναυπηγεί επί τρεις χιλιετίες. Η παραδοσιακή ναυπηγική παρουσιάζει τις δικές της ιδιαίτερες τεχνικές και μία ξεχωριστή αισθητική, η οποία θα έπρεπε να διατηρηθεί στους αιώνες ως ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αντίληψη στη ναυπηγική. Εν μέσω της σοβούσης οικονομικής κρίσεως θα προσέθετε θέσεις εργασίας, ενώ είναι βέβαιο ότι έχει και αγοραστικό κοινό. Η ισχύουσα πολιτική της ΕΕ, αλλά και η ολιγωρία των υπηρεσιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναγκάζει τους ιδιοκτήτες παραδοσιακών τρατών και άλλων πλοιαρίων να τα καταστρέψουν. Συνολικά, 12 500 ξύλινα αλιευτικά καταστράφηκαν ολοσχερώς στις χωματερές.

Ερωτάται ο αρμόδιος επίτροπος:

— Γιατί η πολιτική της ΕΕ ωθεί τους παραδοσιακούς ψαράδες σε καταστροφή των παραδοσιακών τρατών, λεμβών και πλοιαρίων, αντί να τους δίνει κίνητρα να τις μετατρέψουν, έστω για άλλες χρήσεις;
— Ποιες πολιτικές προτίθεται να προωθήσει για τη διατήρηση ή την αναβίωση της παραδοσιακής ναυπηγικής;

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, ΕΕ L 223 της 15ης Αυγούστου 2006, άρθρο 23)] την περίοδο 2007-2013 επιτρέπεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ορισμένων αλιευτικών σκαφών εφόσον αποτελεί μέρος σχεδίου προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας και έχει ως στόχο να εξισορροπηθεί η αλιευτική ικανότητα του στόλου προς τα διαθέσιμα αλιευτικά αποθέματα. Η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ενός σκάφους μπορεί να επιτευχθεί με τη διάλυσή του την αλλαγή της χρήσης του για τη δημιουργία τεχνητών υφάλων ή την αλλαγή της χρήσης του, υπό σημαία κράτους μέλους μετά την εγγραφή του σε κοινοτικό νηολόγιο, με σκοπό να αξιοποιηθεί για μη αλιευτικές δραστηριότητες, όπως η κατάρτιση, η έρευνα και οι μουσειακές εκθέσεις.

Το ελληνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) του ΕΤΑ την περίοδο 2007-2013 προβλέπει μέτρα σχετικά με «δημόσιες ενισχύσεις για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», που επιτρέπουν εκτός της διάλυσης και την αλλαγή της χρήσης των σκαφών για μη αλιευτικούς σκοπούς.

Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 149 της 20.5.2014] επιτρέπει επίσης τη στήριξη για οριστική παύση χωρίς διάλυση στην περίπτωση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω σκάφη θεωρούνται μνημεία που επιτελούν την πολιτιστική τους λειτουργία στην ξηρά.