αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)

γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, καθώς πιστεύω πως αποτελεί κίνηση μείζονος σημασίας η παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.