Σε επιστολή εσωτερικής επικοινωνίας του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Ανάπτυξης (Walter Deffaa, 17.6.2016) της Επιτροπής, που αναφέρεται σε ισχυρισμό λειτουργίας καρτέλ στον χώρο των κατασκευαστικών εταιριών που συμμετέχουν σε έργα υποδομής στην Ελλάδα, τίθεται ζήτημα στην Επιτροπή ενδεχόμενης διακοπής των πληρωμών του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, με αφορμή ένα Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού (17.5.2016).

Η διακοπή πληρωμών που προτείνεται από τον Walter Deffaa εγείρει ερωτηματικά, αφού βασίζεται σε καταγραφή ανεπιβεβαίωτων και αναπόδεικτων ισχυρισμών ενός καταγγέλλοντος, καθώς εκκρεμεί η ακροαματική διαδικασία. Η πιθανότητα αναστολής πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής επιφέρει σημαντικούς κινδύνους στη λειτουργία εκτέλεσης των έργων στα οποία συμμετέχουν ελληνικές και ξένες εταιρίες, ενώ κινδυνεύουν επίσης οι εγγυητικές των τραπεζών.
Ερωτάται η Επιτροπή:
—  Τίθεται ζήτημα «παγώματος» των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020;
—  Ποιες είναι οι γενικές οδηγίες που ακολουθεί η Επιτροπή σε ανάλογες περιπτώσεις;

Απάντηση της κ. Crețu εξ ονόματος της Επιτροπής

Στις 17 Μαΐου 2016 η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ανεξάρτητη αρχή για θέματα ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ανέφερε σε δελτίο Τύπου της ότι είχε απευθύνει κοινοποίηση αιτιάσεων σε εταιρείες στο πλαίσιο έρευνας καταγγελιών για καρτέλ στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε στο δελτίο Τύπου, η κοινοποίηση αιτιάσεων αφορά ενδεχόμενες σοβαρές παρατυπίες, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να έχει συνέπειες για τη χρηματοδότηση από τα ταμεία της ΕΕ, λόγω του αριθμού των εταιρειών και των κατασκευαστικών κλάδων που κατά τις καταγγελίες συμμετείχαν στο καρτέλ.

Συνεπώς, ο αρμόδιος κύριος διατάκτης ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές(1), με επιστολή του της 8ης Ιουλίου 2016, για τη διακοπή της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής που είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή στο πλαίσιο οκτώ προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Η «διακοπή της προθεσμίας πληρωμής» είναι ένα προληπτικό μέτρο που μπορεί να ληφθεί για να γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι μετά τις πληροφορίες για δαπάνες που συνδέονται με παρατυπίες που έχουν σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες.

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές είχαν ειδοποιηθεί για το ότι παρόμοια διακοπή θα είχε συνέπειες σε τυχόν μελλοντικές αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία έως ότου επιλυθεί το ζήτημα. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα από τις ελληνικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο νόμιμες και τακτικές δαπάνες πιστοποιούνται στην Επιτροπή και για να αποφευχθεί η διαδικασία για την αναστολή των πληρωμών(2).

Στις 12 Αυγούστου 2016 οι ελληνικές αρχές έστειλαν μια πρώτη επιστολή στην οποία απαντούν μερικώς στα ζητήματα που έθιξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η επιστολή αυτή επί του παρόντος μελετάται.

(1) Άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013.
(2) Δυνάμει του άρθρου 142 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.