Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη στην κανονιστική ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και πλατφορμών.

Μεταξύ των τομέων που υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση είναι ο ξενοδοχειακός τομέας και ο τομέας της εστίασης, αμφότεροι μεγίστης σημασίας στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στην παράκαμψη της κανονιστικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες πλατφόρμες συνάπτουν συμφωνίες χονδρικής με ξενοδοχεία που μοιράζονται αργότερα με πλατφόρμες τρίτων, και λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης κρίσης που προκάλεσε η κατάρρευση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας και του ταξιδιωτικού πρακτορείου Thomas Cook:

Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές που βλάπτουν τον ξενοδοχειακό τομέα, όπως είναι η μετακύλιση των τιμών χονδρικής στους καταναλωτές μέσω διακανονισμών μεταξύ πλατφορμών;

Με ποιον τρόπο μπορεί ο κανονισμός για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τον αντίκτυπο της κατάρρευσης της Thomas Cook;


Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002978/2019

Ο κανονισμός για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων (P2B), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2020, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση δυνητικά επιβλαβών πρακτικών, καλυπτόμενων από τον κανονισμό, που εφαρμόζουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες στους επιχειρηματικούς χρήστες τους. Βάσει του νέου κανονισμού, οι διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ρήτρας περί συμφωνιών χονδρικής πώλησης, που αποτελεί μέρος αυτών των όρων, συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι εύκολα διαθέσιμοι. Οι προτεινόμενες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των διαδικτυακών πλατφορμών πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για κάθε πρόσθετο δίαυλο διανομής, μέσω των οποίου οι πλατφόρμες μπορούν ενδεχομένως να εμπορεύονται αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται από επιχειρηματικούς χρήστες. Επιπλέον, ο κανονισμός καθιστά υποχρεωτική τη διαφάνεια των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά περιορισμούς που μπορούν ενδεχομένως να επιβάλλουν στους επιχειρηματικούς χρήστες, οι οποίοι περιορίζουν τη δυνατότητα των χρηστών να προσφέρουν διαφορετικούς όρους εκτός της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Επιπλέον, βάσει του κανονισμού P2B, οι επιχειρηματικοί χρήστες θα έχουν βελτιωμένες δυνατότητες για επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων με διαδικτυακές πλατφόρμες τις οποίες καλύπτει ο κανονισμός, ιδίως μέσω εσωτερικών συστημάτων διεκπεραίωσης καταγγελιών και της διαμεσολάβησης. Η δυνατότητα αυτή θα βοηθήσει στην επίλυση πιθανών συγκρούσεων εξωδικαστικά, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τους επιχειρηματικούς χρηστές. Επιπλέον, οι οργανώσεις και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους επιχειρηματικούς χρήστες θα είναι σε θέση να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για να σταματήσουν ή να απαγορεύσουν τυχόν μη συμμόρφωση των πλατφορμών με τους κανόνες του κανονισμού.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση της αγοράς, ιδίως μέσω του πρόσφατα ιδρυθέντος Παρατηρητηρίου της ΕΕ για την οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών.