Τα Πειραματικά Σχολεία στοχεύουν στην παροχή δωρεάν παιδείας υψηλού επιπέδου και στην πειραματική εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων πρότυπων παιδαγωγικών μεθόδων και προγραμμάτων, που αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ΕΕ. Αποτελούν δηλαδή «σχολεία-πιλότους» και, προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδο των κατά τεκμήριο καλύτερων μαθητών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα πρότυπα αυτά προγράμματα, έχουν θεσπίσει εισαγωγικές εξετάσεις, η συμμετοχή στις οποίες είναι δυνατή σε κάθε μαθητή αδιακρίτως και χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό. Ως προς τις εισαγωγικές εξετάσεις, υπάρχει ο αντίλογος ότι διαχωρίζει τους μαθητές σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ισοπεδώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας μάλιστα, οι εισαγωγικές εξετάσεις στα σχολεία αυτά χαρακτηρίστηκαν ως «χιτλερικές πρακτικές» και προτάθηκε ως τρόπος εισαγωγής η κλήρωση. Δεδομένου ότι Πειραματικά Σχολεία λειτουργούν και σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία, ερωτάται η Επιτροπή:

— Είναι σύμφωνη με τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την Παιδεία η επιλογή της εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία των άριστων μαθητών με εξετάσεις; Παραβιάζει αρχές όπως αυτή της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ελεύθερης πρόσβασης στο αγαθό της παιδείας;
— Πώς αξιολογείται η προσφορά των Πειραματικών Σχολείων στην εκπαίδευση;

Απάντηση του κ. Navracsics εξ ονόματος της Επιτροπής

Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι, όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, η Ένωση πρέπει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών.

Οι ερωτήσεις που έθεσε η κ. βουλευτής δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και, επομένως, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιλογή των μαθητών μέσω εξετάσεων ούτε να εξακριβώσει ότι τηρούνται οι αρχές που αναφέρονται στην ερώτηση.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής σε σχέση με τις οποίες μπορεί να αξιολογηθεί η συμβολή των πειραματικών σχολείων στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό κάθε είδος και επίπεδο εκπαίδευσης να επικεντρώνεται στην ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ένταξη και την προσβασιμότητα για όλους, και στον εφοδιασμό των νέων με ευρύ φάσμα ικανοτήτων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ευδοκιμήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε ολοένα πιο πολύμορφες κοινωνίες.