Το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελεί σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την καινοτομία σε περιόδους ευημερίας ή κρίσης, βελτιώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα τη ζωή των ανθρώπων.

Οι εξαγορές είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα στον τομέα αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αρνητικά είτε θετικά. Μπορούν να ωφελήσουν τους λίγους σε βάρος των πολλών, όπως συμβαίνει με τις λεγόμενες δολοφονικές εξαγορές (killer acquisitions), οι οποίες δικαίως βρίσκονται στο στόχαστρο της Επιτροπής μέσω μιας νέας ερμηνείας του άρθρου 22 του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ[1]. Αντιθέτως, οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας μπορούν να ωφεληθούν μέσω εξαγορών επενδυτικού χαρακτήρα (investment acquisitions), οι οποίες διευκολύνουν στην πράξη καινοτόμα και πρωτοποριακά έργα, ιδέες και ανακαλύψεις καθώς και ευρεσιτεχνίες μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, εφόσον αυτές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να προχωρήσουν με ταχύτητα. Ωστόσο, εάν οι εξαγορές αυτές εμποδίζονται ή απλώς καθυστερούν, η δυναμική τους θα χαθεί προς όφελος του διεθνούς ανταγωνισμού και εις βάρος της ΕΕ και των πολιτών της.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει νέα νομοθεσία που θα προβλέπει ταχεία διαδικασία ή ανάλογο μηχανισμό που θα καθιστά τις καινοτόμες εξαγορές επενδυτικού χαρακτήρα άμεσα δυνατές στην ΕΕ;

[1] https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/future-eu-merger-control_en.


EL E-002373/2022
Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8.8.2022)

Με την πάροδο των ετών, η Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για να επιταχύνει την επανεξέταση των μη προβληματικών συγκεντρώσεων. Το 2000, η Επιτροπή θέσπισε απλουστευμένη διαδικασία για κατηγορίες συγκεντρώσεων που κατά κανόνα δεν εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού: τα κοινοποιούντα μέρη υποχρεούνται να παρέχουν λιγότερες πληροφορίες· σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή δεν ζητεί πληροφορίες από τρίτους· και η επανεξέταση είναι εν γένει σημαντικά ταχύτερη από τις ισχύουσες νόμιμες προθεσμίες. Το 2013, η Επιτροπή ενέκρινε πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας επανεξέτασης. Επί του παρόντος, η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται στη μεγάλη πλειονότητα (περίπου 80 %) των κοινοποιούμενων υποθέσεων. Στον βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις της απλουστευμένης διαδικασίας, καλύπτονται και οι εξαγορές καινοτόμων επενδύσεων.

Τον Μάρτιο του 2021 η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση επιλεγμένων διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ . Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια για περαιτέρω εξορθολογισμό της επιβολής του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ από την Επιτροπή. Στις 6 Μαΐου 2022, η Επιτροπή δρομολόγησε την αναθεώρηση του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων και της απλουστευμένης ανακοίνωσης . Η τρέχουσα πρωτοβουλία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή νέων κατηγοριών απλουστευμένων υποθέσεων και στον περαιτέρω εξορθολογισμό της επανεξέτασης των απλουστευμένων υποθέσεων. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της εκτίμησης επιπτώσεων και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει περαιτέρω τα σχέδια που υπόκεινται σε διαβούλευση. Η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει νέους κανόνες το 2023.

[1]Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Evaluation of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control (Αξιολόγηση διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ), 26 Μαρτίου 2021, SWD (2021) 66 final.

[1] Βλ. δελτίο Τύπου της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2806