Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000573/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Karen Melchior (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurore Lalucq (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Martin Hojsík (Renew), Karsten Lucke (S&D), Sara Cerdas (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Dietmar Köster (S&D), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Andreas Schieder (S&D), Milan Brglez (S&D), Olivier Chastel (Renew), Michal Šimečka (Renew), Bettina Vollath (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Martin Buschmann (NI), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Εύα Καϊλή (S&D), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Eric Andrieu (S&D)

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν τον τέταρτο μεγαλύτερο παράγοντα, από άποψη κατανάλωσης σε επίπεδο ΕΕ, που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, και μόνο αύξηση αναμένεται στις εκπομπές της εν λόγω βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, μια νέα στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης νέας δεσμευτικής νομοθεσίας για τον εν λόγω τομέα, είναι απολύτως αναγκαία.

1. Η στρατηγική της Επιτροπής και οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις πρέπει να ευθυγραμμιστούν με ό,τι απαιτείται για να παραμείνει ο τομέας εντός του στόχου του 1,5 °C. Όσον αφορά τη μόδα, ως συνιστώσα του τομέα, ακόμη και μετριοπαθείς υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι θα απαιτηθεί μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030. Θα καθοριστεί στη στρατηγική και στις σχετικές νομοθετικές προτάσεις ένας στόχος της ΕΕ για το κλίμα σύμφωνα με τον στόχο του 1,5 °C, ο οποίος θα ενσωματώνει τις εκπομπές που οφείλονται στην κατανάλωση σε επίπεδο ΕΕ και θα λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές της βιομηχανίας που προκύπτουν από τα τρία πεδία εφαρμογής του πρωτοκόλλου για τα αέρια του θερμοκηπίου, και θα ανατεθεί σε ανεξάρτητο φορέα η εντολή και η αρμοδιότητα για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέτρα επαρκούν για τους εν λόγω περιγραφόμενους στόχους;

2. Θα θέσει η στρατηγική δεσμευτικό στόχο μείωσης του αποτυπώματος της ΕΕ από την κατανάλωση και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σύμφωνα με τον στόχο για το κλίμα;

3. Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η ευθύνη για την επίτευξη των εν λόγω στόχων μείωσης των εκπομπών δεν θα εναποτεθεί στους καταναλωτές;