Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000905/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Łukasz Kohut (S&D), Hannes Heide (S&D), Bettina Vollath (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Eva Kaili (S&D), Eleonora Evi (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Jens Geier (S&D), Robert Biedroń (S&D), Tanja Fajon (S&D), Miroslav Číž (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Valdemar Tomaševski (ECR), Magdalena Adamowicz (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Sandro Gozi (Renew), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alex Agius Saliba (S&D), François Alfonsi (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Helmut Scholz (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Niyazi Kizilyürek (The Left), Herbert Dorfmann (PPE), Olivier Chastel (Renew), Kinga Gál (PPE), Dietmar Köster (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Mario Furore (NI), Petra Kammerevert (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Peter Pollák (PPE), Anna Júlia Donáth (Renew), Elisabetta Gualmini (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Robert Hajšel (S&D), Michal Šimečka (Renew), Loránt Vincze (PPE), Günther Sidl (S&D), Milan Brglez (S&D), István Ujhelyi (S&D), Leszek Miller (S&D)

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί πολύτιμο μέρος της δημοκρατικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στον πολιτικό βίο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να καλούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν δράση την οποία θεωρούν σημαντική σε τομείς πολιτικής στους οποίους έχει αρμοδιότητα η ΕΕ.

Αν και το μέσο αυτό υπάρχει στο δίκαιο της ΕΕ εδώ και μια δεκαετία, από τις 76 πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν, μόνο 6 έφτασαν στο τελικό στάδιο, δηλαδή στην εξέταση και την ανταπόκριση από μέρους της Επιτροπής. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει νομοθεσία, όπως ζητείται από τις εν λόγω πρωτοβουλίες.

1. Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι η άρνηση να δοθεί συνέχεια στα αιτήματα που διατυπώνονται από τους πολίτες στις ΕΠΠ υπονομεύει το πρότυπο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και το δημοκρατικό πνεύμα της Ένωσης;

2. Πώς βλέπει η Επιτροπή το μέλλον του μέσου της ΕΠΠ, καθώς και άλλων εργαλείων για την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της επικείμενης Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης;


Απάντηση της αντιπροέδρου κ. Jourová
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000905/2021

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει επενδύσει τα μάλα στην παροχή συμμετοχικών εργαλείων για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ).

Η επιτυχία του μέσου της ΕΠΠ δεν θα πρέπει να μετράται μόνο με βάση το αν προτείνεται νομοθετική συνέχεια. Ενώ σε ορισμένες επιτυχείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών δόθηκε συνέχεια υπό τη μορφή νέας ή αναθεωρημένης νομοθεσίας της ΕΕ, σε άλλες πρωτοβουλίες πολιτών δόθηκε ουσιαστική μη νομοθετική συνέχεια(1). Επιπλέον, σημαντική προστιθέμενη αξία αυτού του εργαλείου έγκειται στις ευκαιρίες που προσφέρει να δοθεί το έναυσμα για μια πανευρωπαϊκή συζήτηση, να δημιουργηθεί μια κοινότητα ενεργών πολιτών ή να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων.

Οι πολίτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διαλόγους με τους πολίτες ή σε δημόσιες διαβουλεύσεις μέσω της πύλης «Πείτε την άποψή σας»(2) και να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις προγραμματισμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων, τις προτάσεις της Επιτροπής και άλλα σχέδια πράξεων.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι απλουστευμένοι κανόνες σχετικά με την ΕΠΠ(3) που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020, σε συνδυασμό με την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το εν λόγω εργαλείο ως αποτέλεσμα επικοινωνιακών προσπαθειών, θα επιτρέψουν σε υψηλότερο ποσοστό πρωτοβουλιών να φθάσουν στο τελικό στάδιο.

Στόχος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης είναι η ενδυνάμωση των πολιτών, ώστε να τεθούν στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκές συζητήσεις και να διοργανώνουν εκδηλώσεις από τη βάση προς την κορυφή σχετικά με ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Αυτόν τον στόχο ενδυνάμωσης από τη βάση προς την κορυφή συμμερίζεται και το μέσο της ΕΠΠ.
(1) Παραδείγματα: https://europa.eu/citizens-initiative/stop-vivisection_el ή https://europa.eu/citizens-initiative/ban-glyphosate-and-protect-people-and-environment-toxic-pesticides_el
(2) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_el
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 55 .