Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000905/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Łukasz Kohut (S&D), Hannes Heide (S&D), Bettina Vollath (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Eva Kaili (S&D), Eleonora Evi (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Jens Geier (S&D), Robert Biedroń (S&D), Tanja Fajon (S&D), Miroslav Číž (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Valdemar Tomaševski (ECR), Magdalena Adamowicz (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Sandro Gozi (Renew), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alex Agius Saliba (S&D), François Alfonsi (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Helmut Scholz (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Niyazi Kizilyürek (The Left), Herbert Dorfmann (PPE), Olivier Chastel (Renew), Kinga Gál (PPE), Dietmar Köster (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Mario Furore (NI), Petra Kammerevert (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Peter Pollák (PPE), Anna Júlia Donáth (Renew), Elisabetta Gualmini (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Robert Hajšel (S&D), Michal Šimečka (Renew), Loránt Vincze (PPE), Günther Sidl (S&D), Milan Brglez (S&D), István Ujhelyi (S&D), Leszek Miller (S&D)

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί πολύτιμο μέρος της δημοκρατικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στον πολιτικό βίο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να καλούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν δράση την οποία θεωρούν σημαντική σε τομείς πολιτικής στους οποίους έχει αρμοδιότητα η ΕΕ.

Αν και το μέσο αυτό υπάρχει στο δίκαιο της ΕΕ εδώ και μια δεκαετία, από τις 76 πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν, μόνο 6 έφτασαν στο τελικό στάδιο, δηλαδή στην εξέταση και την ανταπόκριση από μέρους της Επιτροπής. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει νομοθεσία, όπως ζητείται από τις εν λόγω πρωτοβουλίες.

1. Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι η άρνηση να δοθεί συνέχεια στα αιτήματα που διατυπώνονται από τους πολίτες στις ΕΠΠ υπονομεύει το πρότυπο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και το δημοκρατικό πνεύμα της Ένωσης;

2. Πώς βλέπει η Επιτροπή το μέλλον του μέσου της ΕΠΠ, καθώς και άλλων εργαλείων για την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της επικείμενης Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης;