Σύμφωνα με νέα δεδομένα και εκθέσεις, η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών έχει αυξηθεί από την αρχή της πανδημίας COVID-19. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την ανάκαμψη από αυτήν, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και για την επαρκή ενημέρωση τους σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για να παράσχει στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας άμεση ανακούφιση με τη μορφή φιλοξενίας σε κατάλληλες δομές και με την παροχή αποτελεσματικής αποζημίωσης; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα θύματα έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ότι προστατεύονται όλα τα παιδιά που είναι ορφανά λόγω έμφυλης βίας ή αναγκάζονται να ζουν σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας;

2. Δεδομένης της έλλειψης ενός ολοκληρωμένου, νομικά δεσμευτικού μέσου σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να δημιουργήσει άμεσα δομές φιλοξενίας και στήριξης παιδιών/οικογενειών καθώς και μια πλατφόρμα για τα δικαιώματα των θυμάτων στο πλαίσιο των προσπαθειών της για άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος;

3. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο λήψης συγκεκριμένων άμεσων μέτρων που θα στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών και τις δημόσιες υπηρεσίες στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας, είτε μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ είτε μέσω της δημιουργίας νέων, ειδικών για τη νόσο COVID-19 μέσων, που θα ανταποκρίνονται στις ειδικές και άμεσες ανάγκες των θυμάτων;


Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003660/2021

Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την Επιτροπή. Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025(1) ορίζει μια φιλόδοξη κατεύθυνση πολιτικής, δράσεις και στόχους για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την υποστήριξη των θυμάτων.

Όπως ορίζεται στη στρατηγική, η ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(2) αποτελεί κύριο στόχο(3). Επιπλέον, όπως επιβεβαιώθηκε και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2021(4), η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την καταπόλεμηση της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό την επίτευξη των ίδιων στόχων, με αυτούς της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εντός των ορίων αρμοδιότητας της ΕΕ.

Η Επιτροπή, για να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, διοργάνωσε μια εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης της ΕΕ και δημοσίευσε κατάλογο με καλές πρακτικές για την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης(5). Στην αρχή της πανδημίας, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να παρέχουν ικανοποιητική υποστήριξη και προστασία στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και να συνεχίσουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του δικαίου της ΕΕ(6), ιδίως την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων(7) και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης(8), για όσα κράτη μέλη είναι μέρη της σύμβασης.

Επίσης, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρέχει χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες, σε οργανισμούς που εργάζονται για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και για την υποστήριξη των θυμάτων.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=IT
(2) https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
(3) Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 — COM(2020)152 final· Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025), COM(2020)258 final.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1940
(5) https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_the_covid19_virus_on_the_justice_field-37147-el.do
(6) Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57). Οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2). Όσον αφορά τους/τις μετανάστες/-ριες που πέφτουν θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, βλέπε την οδηγία 2013/33/ΕΕ· οδηγία 2013/32/ΕΕ· οδηγία 2011/95/ΕΕ.
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
(8) Κράτη που είναι μέρη της σύμβασης: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention