Τα ανανεώσιμα καύσιμα και τα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν ζωτικής σημασίας τεχνολογία για την απαλλαγή ολόκληρου του τομέα των μεταφορών της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές, και η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται υπό αναθεώρηση προκειμένου να αυξηθεί η χρήση τους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η Επιτροπή, εστιάζοντας στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων, πρότεινε την απαγόρευση της πώλησης νέων κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, παρόλο που τα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μπορούν ήδη να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Είναι επίσης γεγονός ότι οι υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών μελών ζήτησαν την εξέταση πρότασης για τη συνέχιση της χρήσης κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με ουδέτερα ως προς το CO2 καύσιμα. Υποστηρίζεται επίσης ότι σημαντικές μειώσεις των εκπομπών μπορούν ήδη να επιτευχθούν σήμερα με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε όλο τον σημερινό στόλο των 260 εκατομμυρίων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δεδομένων των ανωτέρω:

1.Έχει εξετάσει η Επιτροπή μια εναλλακτική προσέγγιση αντί της πλήρους απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035;2.Έχει αξιολογήσει δεόντως η Επιτροπή την έλλειψη λύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για τα περίπου 200 εκατομμύρια συμβατικά οχήματα που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στους δρόμους της ΕΕ μετά το 2035, ιδίως τον αντίκτυπο για τους πολίτες της ΕΕ με χαμηλό εισόδημα και την απώλεια χιλιάδων σχετικών θέσεων εργασίας;3.Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης σχεδίου δράσης για την ασφάλεια προκειμένου να αποφευχθούν νέες εξαρτήσεις από τις εισαγωγές σπάνιων γαιών και μετάλλων από ευαίσθητες τρίτες χώρες;