Στις 8 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για πρότυπα σχετικά με τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών μετά το 2020 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση).

Στην εν λόγω πρόταση, τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται «οχήματα μηδενικών εκπομπών».

Σε ποια τεχνικά δεδομένα στηρίζεται αυτό το συμπέρασμα, όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος;

Έχει συγκρίνει η Επιτροπή τις εκπομπές και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τις εκπομπές και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα ενός συμβατικού αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας, βάσει ανάλυσης του κύκλου ζωής;

Είναι ενήμερη η Επιτροπή όσον αφορά ακαδημαϊκές μελέτες (π.χ. από το πανεπιστήμιο του Trondheim), οι οποίες υπολογίζουν τις συνολικές εκπομπές CO2 από την παραγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου (και της μπαταρίας του), την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, και τη διάθεση του αυτοκινήτου και της μπαταρίας;