Βασικό εργαλείο του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι η τήρηση των διατάξεων της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, που εξαρτά την υποβολή συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος από την προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η υποχρέωση ΣΜΠΕ περιλαμβάνει και την περίπτωση τροποποίησης ή εξειδίκευσης ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε η απαιτούμενη μελέτη να συναρτάται εγγύτερα στον τελικό σχεδιασμό (C-473/14 Δήμος Κρωπίας Αττικής, 10.9.2015). Επιπλέον, πρόσφατη νομολογία απαιτεί ορισμένα χαρακτηριστικά αυξημένης ποιότητας και πληρότητας που οφείλει να έχει μια τέτοια τεχνική μελέτη.

Η πολεοδομική αναμόρφωση σε αρκετούς δήμους του παραλιακού μετώπου της Αθήνας έχει εκκινήσει να σχεδιάζεται πριν από τα νέα νομολογιακά δεδομένα. Ήδη διατυπώνονται συγκεκριμένες καταγγελίες περί παραβίασης των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ισχυρό εποπτικό ρόλο για την ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, ερωτάται:

1.Αποδίδει τη δέουσα επιμέλεια στην εξέταση συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούν τέτοιου τύπου παραβιάσεις, καθώς συχνά οι καταγγελίες αυτές αποτελούν τη μόνη διαθέσιμη οδό για πλήρη έλεγχο της ουσιαστικής ορθότητας της ενωσιακής νομοθεσίας;2.Σχετικά με την καταγγελία υπ’αριθμ. πρωτ. CHAP(2022)01370 για το Προεδρικό Διάταγμα 8/22.7.2016, τι ενέργειες έχει αναλάβει για να εξετάσει αν το συγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης;3.Πώς προτίθεται να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των κανόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση;