Η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε πως ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του μία έκτακτη ανάγκη. Απαιτείται έγκαιρη και συντονισμένη ενέργεια όλων των κρατών μελών σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο.

Το οικονομικό βάρος της αντιμετώπισης μιας κρίσης δεν μπορεί να το επωμίζεται ένα κράτος μέλος μόνο του. Επίσης, οι οικονομικές αποτυπώσεις μιας κρίσης, τόσο σε επίπεδο αποδεκτού ύψους χρέους, όπως καθορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας, όσο και σε επίπεδο απαιτούμενων ορίων πρωτογενών πλεονασμάτων, δεν πρέπει να αποτελούν πρόσχωμα στην αντιμετώπιση. Το οικονομικό αποτύπωμα της διαχείρισης της κρίσης, μόλις η κρίση παρέλθει, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο στα μακροοικονομικά μεγέθη του κράτους μέλους.

Για τον λόγο αυτό, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει κεντρική δυνατότητα χρηματοδότησης των ειδικών μέτρων μίας έκτακτης ανάγκης. Αυτή η λύση μπορεί να έλθει μέσα από ένα ευρωπαϊκό ομόλογο που θα χρηματοδοτεί την αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης, και το οικονομικό αποτύπωμά της θα επιμερίζεται σε όλα τα κράτη μέλη με τις ελάχιστες μακροοικονομικές συνέπειες για όλους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Ομολόγου που θα χρηματοδοτεί έκτακτες οικονομικές ανάγκες στην ΕΕ;

Τι χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει αυτό το Ευρωπαϊκό Ομόλογο;


Απάντηση του κ. Gentiloni
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001784/2020

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντέδρασαν άμεσα στην κρίση που εκδηλώθηκε στους τομείς της υγείας και της οικονομίας. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και για να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές συμπλήρωσαν τις εθνικές προσπάθειες και εξασφάλισαν τη συντονισμένη απόκριση που ήταν αναγκαία.

Σε επίπεδο Ένωσης εγκρίθηκαν νέα μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κρατών, όπως το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων(1), η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης(2), η προσωρινή στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)(3) και η επενδυτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII +)(4). Σημαντικές δράσεις έχουν επίσης αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Στις 27 Μαΐου 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης(5) ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων EUR, το οποίο αποτελείται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU(6), με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού, την αποκατάσταση της ενιαίας αγοράς και την επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης.

Στις 17-21 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής(7). Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει ποσό ύψους έως 750 δισ. EUR από τις χρηματοπιστωτικές αγορές το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για επιχορηγήσεις και δάνεια, καθώς και για δαπάνες που διοχετεύονται μέσω των προγραμμάτων του ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, ώστε να συμβάλει στην «καλύτερη ανοικοδόμηση» και στη στήριξη των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση .

Η πρόσθετη χρηματοδότηση που συγκεντρώθηκε θα αποπληρωθεί έως το 2058 μέσω των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ. Για να διευκολυνθεί η αποπληρωμή, η Επιτροπή θα προτείνει πρόσθετους νέους ιδίους πόρους, όπως ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ψηφιακό τέλος και αναθεωρημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Τα δάνεια θα αποπληρωθούν από τα δανειζόμενα κράτη μέλη.
(1) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_el.pdf
(2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_499
(3) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
(4) https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0441R(01)&from=ES
(7) https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-21/