Η Επιτροπή έχει αναπτύξει εργαλεία που συμπληρώνουν το όραμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της επέκτασης των νεοφυών επιχειρήσεων της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που επιτρέπουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά δάνεια για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξής τους. Μία από τις εταιρείες που αξιοποίησε τη δυνατότητα χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ είναι η εσθονική πλατφόρμα μεταφοράς επιβατών Bolt (πρώην Taxify).

Προτού η Bolt αποκτήσει πρόσβαση σε ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ, και σύμφωνα με δημόσια αρχεία, η κινεζική πλατφόρμα DiDi Chuxing είχε επίσης επενδύσει στην Bolt, γεγονός που σημαίνει ότι από κονδύλια της ΕΕ άντλησαν τελικά οικονομικό όφελος η DiDi και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Τούτο είναι προβληματικό, καθώς σημαίνει ότι επωφελήθηκε από κονδύλια της ΕΕ μια εταιρεία που συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενώ συνεργάζεται ενεργά με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Κίνας. Δημιουργεί κινδύνους για την ιδιωτική ζωή και την κυριαρχία, οι οποίοι έχουν ήδη ωθήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει επίσημη έρευνα[1] για την DiDi.

1.Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να ενισχύσει τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε να μην επωφελούνται από κονδύλια της ΕΕ εταιρείες που συνδέονται με την Κίνα και άλλα αυταρχικά καθεστώτα;

2.Πώς διασφαλίζει ότι η πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και σε αγορές της EE προϋποθέτει τον σεβασμό του δικαίου και των αξιών της ΕΕ, τόσο από τους άμεσους όσο και από τους έμμεσους δικαιούχους;

3.Σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δική της έρευνα σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια και την κυριαρχία και συνδέονται με την DiDi;

[1] https://www.protocol.com/policy/didi-commerce-icts


Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή θέτει συστηματικά ως όρο στις συμφωνίες της με οντότητες που υλοποιούν προγράμματα της ΕΕ την τήρηση του εφαρμοστέου δικαίου της ΕΕ, των συμφωνημένων διεθνών και ενωσιακών προτύπων και των σχετικών πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διέθεσε πράγματι επιχειρηματικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ύψους 50 εκατ. EUR στην εσθονική εταιρεία Bolt Technology OUE για επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΑΚ) που έχουν σχέση με την ανάπτυξη λύσεων λογισμικού που αφορούν τον συνεπιβατισμό, τη μίσθωση οχημάτων και τη διανομή. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στηρίζει τη χρηματοδότηση.

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της αφού προβεί σε ολοκληρωμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας, εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών και ελέγχους συμμόρφωσης όσον αφορά φορολογικά θέματα των μετόχων των εταιρειών, και αφού εξετάσει πλήρως τυχόν δεσμούς και χρηματοοικονομικές ροές προς περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φορολογία και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) G20 ως απαγορευμένες/περιορισμένες/μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες[1].

Επιπλέον, ένας από τους βασικούς σκοπούς του στηριζόμενου από το ΕΤΣΕ μηχανισμού της ΕΤΕπ που χρηματοδότησε την Bolt[2], του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης της ανάπτυξης (European Growth Finance Facility), ήταν να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην Ευρώπη από εταιρείες έντασης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και να αποτραπεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των βασικών εγκαταστάσεων των εν λόγω επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων Ε&Α) εκτός Ευρώπης, σε αναζήτηση χρηματοδότησης.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, κατά τον χρόνο της χρηματοδότησης, η DiDi Chuxing ήταν μειοψηφικός μέτοχος της Bolt και η δραστηριότητα της Bolt είχε διαχωριστεί πλήρως από την DiDi. Εν τω μεταξύ, η DiDi έπαψε να είναι μειοψηφικός μέτοχος της Bolt. Είναι εξαιρετικά απίθανο να επωφελήθηκε η DiDi από τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΤΕπ Ε&Α της Bolt.

[1] Ευθυγραμμίζεται επίσης με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP) https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, «Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains» (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κινδύνου της καταναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους), 12 Ιουλίου 2021, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf
[2] Εσθονία: #InvestEU — EUR 50m quasi-equity facility for ride-hailing platform Bolt, δελτίο Τύπου της ΕΤΕπ, 16 Ιανουαρίου 2020. https://www.eib.org/en/press/all/2020-008-investeu-eur-50m-quasi-equity-facility-for-estonian-ride-hailing-platform-bolt