Το προσφυγικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καθώς οι δομές φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα είναι υπερπλήρεις. Ταυτόχρονα η απορροφητικότητα των κονδυλίων που διατίθενται από την Επιτροπή φαίνεται να μην είναι επαρκής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιο είναι το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά στην Ελλάδα από την Επιτροπή για το προσφυγικό και σε ποιους τομείς;

2. Ποιο είναι το ποσοστό απορροφητικότητας αυτών των κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση από την έναρξη της χρηματοδότησης;

3. Υπάρχει κατάλογος των ΜΚΟ που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ;


Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003696/2019

1. Από το 2015, η Επιτροπή έχει στηρίξει την Ελλάδα με πάνω από 2,23 δισ. EUR για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), καθώς και του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα νησιά, την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, την αύξηση των επιστροφών, την ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης για τους μετανάστες, τη δημιουργία ασφαλών ζωνών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και την προστασία των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με την αναβάθμιση των υποδομών.

2. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπήρξαν δυσκολίες απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα. Έχουν ληφθεί αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος και έχει βελτιωθεί η εφαρμογή από την Ελλάδα της χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο των εθνικών της προγραμμάτων του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ για την περίοδο 2014-2020. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο(1).

3. Ο κατάλογος των δικαιούχων που λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ στην Ελλάδα είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο(2). Όσον αφορά τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει συγκεκριμένα έργα σε κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς ή οργανισμούς της Ένωσης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι επιλέξιμες ως άμεσοι δικαιούχοι αλλά μπορούν να είναι συνδικαιούχοι. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάθεση και την επιλογή των έργων και των δικαιούχων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕ 2014-2020. Ο κατάλογος των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο(3).

(1) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/financial_support_to_mss_under_amif_and_isf_en.pdf
(2) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201912_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
(3) https://www.amifisf.gr