ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Ετήσιες απολαβές μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ΔΕΚΟ.

Ενόψει της πιεστικής οικονομικής συγκυρίας για την χώρα μας, ο περιορισμός των αδικαιολόγητων δαπανών του Δημοσίου έχει έρθει στο προσκήνιο τόσο των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης όσο και της κοινής γνώμης. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η πολιτική εξοικονόμησης δαπανών δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιλεκτικά μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, οι Έλληνες πολίτες διαρκώς ανατρέχουν στο παράδειγμα των απολαβών ανώτερων διοικητικών στελεχών, και ιδίως προέδρων, διοικητών και διευθύνοντων συμβούλων ΔΕΚΟ, οι οποίες πρώτα απ’ όλες πρέπει να ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η χώρα.
Πέρα από το έργο της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ για την καταγραφή και δημοσιοποίηση των οικονομικών δεδομένων (ισολογσμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, κόστος μισθοδοσίας κτλ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, οι επιταγές της διαφάνειας και της σαφήνειας καλούν για μια άμεση προβολή της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στα ανώτερα κλιμάκια των ΔΕΚΟ, ήτοι στο επίπεδο των Προέδρων, Διοικητών και Μελών των Διοικητικών Συμνβουλίων.
Δεδομένης της ανάγκης για ορθή οικονομική διαχείριση των δημοσίων δαπανών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιο είναι το συνολικό ύψο των ετήσιων αποδοχών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΚΟ, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των Προέδρων και Διοικητών τους;
2. Με ποιο τρόπο ελέγχεται ότι τηρείται το πλαφόν που έχει τεθεί γι΄αυτές τις απολαβές;
3. Πώς σκοπεύει η κυβερνηση να αποδώσει ευθύνες στις περιπτώσεις που το πλαφόν καταστρατηγείται;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή