Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί την επιβολή φόρου 5% στις ευρυζωνικές συνδέσεις και 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, φόρος που θα επιβληθεί σε όλες τις συνδέσεις στο διαδίκτυο, είτε για επαγγελματική είτε για ιδιωτική χρήση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet ή κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών.

Το συγκεκριμένο μέτρο στις διαδικτυακές συνδέσεις θα δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στους πολίτες, αδικαιολόγητα κόστη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, και καθυστέρηση στην προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας του δημοσίου τομέα. Είναι ένα μέτρο που μοιάζει να πηγαίνει ενάντια σε μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, τη στιγμή που παρουσιάζονται από την Επιτροπή οι νέες προτάσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Παρόμοια μέτρα μπορούν επίσης να έχουν επιπτώσεις και στην εξάπλωση του διαδικτύου στις χώρες που εφαρμόζονται, δημιουργώντας τεχνολογικές ανισότητες την στιγμή που το διαδίκτυο προσφέρει μοναδικές δυνατότητες στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.     Είναι σύμφωνο το μέτρο με την ευρύτερη στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά που εκπονείται από την ΕΕ;
2.     Ποιές οι μέσες οικονομικές επιπτώσεις της καθυστέρησης εξάπλωσης του Διαδικτύου σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ;
3.     Ποιες οι μέσες οικονομικές επιπτώσεις της μη χρήσης του διαδικτύου για έναν Ευρωπαίο πολίτη;

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της δέσμης χρηματοδοτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και συνάδουν με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των εν λόγω μέτρων στην επιτάχυνση της προαγωγής των ευρυζωνικών συνδέσεων (και, ως εκ τούτου, στους στόχους που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά) δείχνει να είναι περιορισμένος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει διαθέσει μέσα, όπως, λόγου χάριν, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ώστε να ενθαρρυνθεί η κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

Λαμβανομένης υπόψη της γενικής πτωτικής τάσης των τιμών των ευρυζωνικών συνδρομών, ο όποιος αντίκτυπος από την επιβολή ενός φόρου του τύπου αυτού είναι, πιθανότατα, προσωρινός. Μολονότι το κόστος έχει χαρακτηριστεί ως ο μόνος παράγοντας που αποθαρρύνει το ένα τέταρτο των νοικοκυριών να προβούν σε κατ' οίκον σύνδεση με το Διαδίκτυο, κατά την περίοδο 2013-2015, το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν διαθέτουν σύνδεση με το Διαδίκτυο μειώθηκε, από το ένα τρίτο το 2013 στο ένα τέταρτο το 2015. Βάσει μελέτης για τις χώρες του ΟΟΣΑ(1), υπολογίζεται ότι μια αύξηση των τιμών κατά 5% θα οδηγούσε σε πτώση της ζήτησης κατά 2,1%.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με αντικείμενο τον μακροπρόθεσμο οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει στην Ελλάδα η επίτευξη των στόχων (100% ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στην περιοχή των 30 Mbps και 50% επιτάχυνση της προαγωγής στην περιοχή των 100 Mbps) του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, αυτή θα αποδώσει αύξηση του ΑΕΠ της τελευταίας κατά 1,5% περίπου.

(1) Cadman R, Dineen C., «Price and Income Elasticity of Demand for Broadband Subscriptions: A Cross-Sectional Model of OECD Countries», SPC Network Working Paper 2008.