Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ είναι η γερασμένη ηλικιακή διάρθρωση των παραγωγικών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% του συνόλου των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς μόλις το 5,2% είναι νέοι γεωργοί, ενώ η νεανική ανεργία πλησιάζει το 50%.

Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα, για τη μείωση της ανεργίας, αλλά και για την ανάπτυξη του κλάδου από νέους επιχειρηματίες που θα χρησιμοποιήσουν καινοτομίες και θα αναδιαμορφώσουν την παραγωγή.

Στα μελλοντικά προγράμματα «Νέων Αγροτών» και στα «Σχέδια Βελτίωσης», πρέπει να υπάρξει πρόσβαση σε ενυπόθηκα άτοκα δάνεια με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΤΕπ) για τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση στον αγροτικό τομέα (αγορά υλικού κεφαλαίου και γης).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας, με προγράμματα παρόμοια με το «Erasmus».
Σύμφωνα με το «Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης», ερωτάται η Επιτροπή:
— Γιατί στην Ελλάδα οι νέοι αγρότες δεν έχουν πρόσβαση σε άτοκα δάνεια και σε άλλες καλές πρακτικές, όπως οι νέοι σε άλλες χώρες της ΕΕ;
— Σε ποια φάση βρίσκεται το «Erasmus» αγροτών;