Επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της FRONTEX για την διασφάλιση της ακεραιότητας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μετά την παραβίαση των προβλέψεων της Κοινής Δήλωσης

Μεταξύ 28ης Φεβρουαρίου και 2ας Μαρτίου 2020, οι ελληνικές αρχές απέτρεψαν παράνομες μεταναστευτικές ροές στα σύνορα Ελλάδας Τουρκίας άνω των 10.000 ατόμων, παράλληλα δε είναι προετοιμασμένες για μια απόπειρα προσελεύσεων λέμβων από τα τουρκικά παράλια, καθώς φαίνεται ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί υπολογίζονται στις 150.000.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, βάσει εμπιστευτικής αναφοράς της FRONTEX, τις επόμενες ημέρες αναμένονται μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα μετά το άνοιγμα των συνόρων εκ μέρους της Τουρκίας. Η FRONTEX αναφέρει πως ακόμη και αν οι τουρκικές αρχές δράσουν κατά τρόπο ώστε να αποτρέψουν την διάβαση των συνόρων, η πίεση δεν αναμένεται να μειωθεί.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Εξετάζεται η αναβάθμιση της FRONTEX με ενισχυμένη χρηματοδότηση και προσωπικό έτσι ώστε να καταστεί μόνιμη δύναμη φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων;

2. Ποια πρέπει να είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, επάνδρωση και συμμετοχή της FRONTEX ούτως ώστε χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες πιέσεις των παράνομων μεταναστευτικών ροών;

3. Υπάρχουν προβλέψεις για την διάθεση ημι-μόνιμου επιχειρησιακού δυναμικού της FRONTEX στα ελληνικά σύνορα για την διασφάλιση της ακεραιότητας των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας που συνιστούν και σύνορα της ΕΕ;


Απάντηση της κ. Γιούανσον
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001248/2020

1. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή(1) ενισχύει σημαντικά την εντολή, καθώς και τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Ο κανονισμός προβλέπει ειδικότερα τη συγκρότηση μόνιμου σώματος αποτελούμενου από 10 000 συνοριοφύλακες και λοιπούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού του οργανισμού και των εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται από τα κράτη μέλη. Το μόνιμο σώμα θα πρέπει να είναι έτοιμο για την πρώτη τοποθέτησή του έως την 1η Ιανουαρίου 2021 και να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό κατά τα επόμενα έτη. Το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 προβλέπει χορήγηση 9,44 δισ. ευρώ για τον Οργανισμό στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 με σκοπό την υλοποίηση της ενισχυμένης εντολής του. Το ποσό αυτό εξακολουθεί να εξαρτάται από το αποτέλεσμα των τρεχουσών συζητήσεων για τον προϋπολογισμό.

2. Ο Frontex μπορεί και παρέχει επιχειρησιακή στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη που πλήττονται από παράτυπες μεταναστευτικές μετακινήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα. Στην Ελλάδα, ο Frontex δρομολόγησε στις 11 Μαρτίου 2020 δύο ταχείες συνοριακές επεμβάσεις στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, αναπτύσσοντας περισσότερους από 260 πρόσθετους συνοριοφύλακες καθώς και διάφορα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. περιπολικά σκάφη, αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων, οχήματα με ανιχνευτές θερμότητας) στο Αιγαίο Πέλαγος.

3. Ενώ οι προαναφερθείσες ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα και θα πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας, ο Frontex πραγματοποιεί τακτικά κοινές επιχειρήσεις (τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια) στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να το πράττει.
(1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1896 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1).