Συμφωνία για τη «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)» αποτελεί μια πρώτη μεγάλη προσέγγιση για την εμπορική ενοποίηση της ΕΕ με τη Βόρεια Αμερική μέσα από ένα φιλόδοξο πλάνο εμπορικής συμφωνίας. Η Συμφωνία περιλαμβάνει τη σύζευξη σε μια μεγάλη σειρά θεμάτων για την εναρμόνιση των προτύπων στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών και την ουσιαστική εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Ωστόσο υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια σημαντική συζήτηση για τις επιπτώσεις που αυτή η εμπορική συμφωνία θα έχει στα προτύπων εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας συμφωνίας. Αυτό θέτει στη πρώτη γραμμή την ανάγκη δημιουργίας ποιοτικών και ποσοτικών συνδέσμων που θα συνδέουν την επίδραση των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τη συμφωνία με κοινωνικούς και εργασιακούς δείκτες.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την επίδραση της TTIP στον τομέα των δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας;
2. Σε περίπτωση διαπιστωμένων αρνητικών επιδράσεων, τι δικλείδες σκέφτεται να δημιουργήσει προκειμένου να περιοριστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας;
3. Σκοπεύει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία κάποια προληπτική ρήτρα (precautionary clause), που να δίνει στην Ένωση τη δυνατότητα να παρέμβει εάν και εφόσον κάποια στοιχεία της Συμφωνίας επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ;

Απάντηση της κ. Malmström εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν διαφορετικές εσωτερικές πολιτικές και κανόνες όσον αφορά την απασχόληση αλλά και οι δύο έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) θα έχει θετική επίδραση στα εργασιακά δικαιώματα και στις συνθήκες εργασίας και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA), που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, θα γίνει διεξοδική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της συμφωνίας στους τομείς αυτούς και θα δοθούν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της SIA αναμένονται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος του 2015(1).

Επιπλέον, η ΕΕ σκοπεύει να συμπεριλάβει φιλόδοξες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων στην TTIP. Σε σχέση με το θέμα αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει την κυρία βουλευτή στα δημόσια έγγραφα θέσης της ΕΕ(2) σχετικά με το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, τα οποία περιλαμβάνουν και εργασιακά ζητήματα.

(1) http://www.trade-sia.com/ttip/update-on-the-timeline-of-the-study/
(2) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230