Μετά από εισήγηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) η οποία έλαβε το πράσινο φως από το υπουργείο Υποδομών, ανακλήθηκε η χρηματοδότηση 533 επιχειρήσεων που είχαν αιτηθεί να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα digi-lodge και digi-retail. Πρόκειται για το 9% του συνόλου των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτημα ή το 10% του προϋπολογισμού των 2 δράσεων.

Η ανάκληση της χρηματοδότησης αποτελεί προαπαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς μετά από καταγγελίες για σημαντικές παρατυπίες από συγκεκριμένο επιχειρηματικό κέντρο πολλές περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων ελέγχονται από το ΣΔΟΕ και την ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF).

Ως προαπαιτούμενο έχει τεθεί και η αναδιοργάνωση της ΚτΠ. Αυτή τη στιγμή ισχύει η αναστολή πληρωμών για όλα τα έργα των Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, την οποία ζήτησε και η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι διαθέσιμη να επιτρέψει την επαναχρηματοδότηση των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι σύννομα;

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποφασιστεί, σε πόσο χρονικό διάστημα θα επανέλθει η ομαλότητα στη χρηματοδότηση των επιτυχόντων;

Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων digi-lodge (στον τομέα του τουρισμού) και digi-retail (στον τομέα του λιανικού εμπορίου) δημοσιεύθηκαν από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» το 2009 και το 2010 αντίστοιχα. Κατόπιν καταγγελιών σχετικά με πιθανή κακοδιαχείριση κρατικών ενισχύσεων, η ελληνική χρηματοπιστωτική και οικονομική μονάδα δρομολόγησε έρευνα. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση και, ιδίως, να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κανονικότητα και τη νομιμότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν υπό τη διαχείριση του ενδιάμεσου φορέα, «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ». Επιπλέον, μετά από επανεξέταση ελέγχου, διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εν λόγω ενδιάμεσου φορέα, που απαιτούν τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Καταρτίστηκε ένα σχέδιο δράσης και η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κλήθηκε να συμμορφωθεί ώστε να προβεί στην διόρθωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.

Κατά συνέπεια, όλες οι πληρωμές στο πλαίσιο των προσκλήσεων digi-lodge και digi-retail έχουν διακοπεί από τις ελληνικές αρχές. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω θετικής και προδραστικής προσέγγισης για την προστασία των δημόσιων πόρων της ΕΕ, καμία αίτηση πληρωμής σχετικά με αυτά τα έργα δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή μετά τον εντοπισμό των αρχικών ελλείψεων. Εναπόκειται πλέον στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει διορθωθεί ώστε να παρέχει εύλογη ασφάλεια ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δηλουμένων δαπανών.