Στις 6 Ιουνίου 2017, η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) εξέδωσε δήλωση με την οποία καταγγέλλει την επαναπροώθηση Τούρκων πολιτών από τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η FIDH, μια ομάδα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγουν τις διώξεις στην Τουρκία, παραδόθηκε από την ελληνική αστυνομία σε μια μονάδα ένοπλων και μασκοφόρων ανδρών, στις 2 Ιουνίου 2017, στον Έβρο, για να σταλούν πίσω στην Τουρκία.

Η κύρια συνιστώσα του ασύλου και του καθεστώτος πρόσφυγα είναι η προστασία από την επιστροφή σε χώρα όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει λόγους να φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη. Η προστασία αυτή επισημοποιήθηκε με την αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης) ως εξής: «Ουδεμία Συμβαλλομένη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών απειλούνται διά λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων.» Η διάσταση αυτή εμφανίζεται επίσης στην οδηγία 2013/32/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Γενεύης και δεσμεύεται από την προαναφερθείσα οδηγία.

Συνεπώς, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα:

– Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει ερώτημα στις ελληνικές αρχές σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα;

– Εφόσον αποδειχθεί η αλήθεια των συμβάντων, πώς προτίθεται να ενεργήσει η Επιτροπή;

– Μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί τον απόλυτο σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση της Γενεύης;

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand