Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-002301/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Robert Biedroń (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Maria Noichl (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Radka Maxová (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Michal Šimečka (Renew), Katarina Barley (S&D), Fabienne Keller (Renew), Maria Walsh (PPE), Eva Kaili (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Morten Petersen (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Marek Belka (S&D), Pernille Weiss (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE)

Στις 15 Απριλίου 2021 το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε αντισυνταγματικό το άρθρο 3 παράγραφος 6 του νόμου για τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο, έως ότου διοριστεί νέος Επίτροπος, ο αποχωρών Επίτροπος ασκεί υπηρεσιακά τα καθήκοντά του. Η ρύθμιση ήταν σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και παρόμοια με τις διατάξεις που ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις. Η ρύθμιση κατοχύρωνε την αδιάλειπτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης, την οποία εγγυάται ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως διαμεσολαβητής και φορέας ισότητας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της παράνομης σύνθεσης του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η απόφαση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως πολιτική επίθεση κατά της ανεξαρτησίας του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την απόφαση αυτή παραβιάζονται η αρχή του κράτους δικαίου, οι αρχές της Βενετίας και η σύσταση (ΕΕ) 2018/951 της Επιτροπής σχετικά με τα ισχύοντα για τους φορείς ισότητας πρότυπα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων που ζουν στην Πολωνία θα είναι σημαντικές.

1. Σε συνέντευξη της 9ης Μαρτίου 2021, η Αντιπρόεδρος Věra Jourová δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει απευθύνει επιστολή στις πολωνικές αρχές σχετικά με το ζήτημα της ανεξαρτησίας του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί η Επιτροπή δεν έλαβε μέτρα αφού δεν υπήρξε ικανοποιητική απάντηση;

2. Ποιες άλλες ενέργειες σχεδιάζει σχετικά με το ζήτημα αυτό;

3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να αποτρέψει περαιτέρω παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία;