Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τον νέο προωθούμενο μηχανισμό για τις ρυθμίσεις σε χρέη επιχειρήσεων. Ωστόσο, παρά τις υψηλές προσδοκίες που επιχειρήθηκε να καλλιεργήσει, το Υπουργείο Οικονομίας δεν κατάφερε να εισαγάγει μία ρύθμιση που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, και ήδη εκφράζονται φόβοι από τα επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις πως πολλοί δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν στον μηχανισμό. Αυτό συμβαίνει καθώς τρεις ειδικά προϋποθέσεις, δηλαδή: α) η κερδοφόρα χρήση τουλάχιστον για ένα οικονομικό έτος κατά την τελευταία δυσμενέστατη οικονομικά τριετία, β) η σύναψη ρύθμισης μόνο μετά την 1.7.2016, καθώς και γ) η προϋπόθεση κανένας πιστωτής να μην διαθέτει το 85% των συνολικών απαιτήσεων προς την επιχείρηση, τη στιγμή που είναι σύνηθες μία επιχείρηση το δανεισμό της να τον διατηρεί σε έναν πιστωτικό φορέα, απειλούν να αφήσουν εκτός των ρυθμίσεων μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη λήξη της διαβούλευσης θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για προτάσεις διορθώσεων προς την ελληνική πλευρά, δεδομένου πως ένα σημαντικό βήμα για την εξυγίανση του τραπεζικού και επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα απειλείται να μην έχει ουσιαστικά αποτελέσματα;