Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, ενώ η σύνθεσή τους εξακολουθεί να υπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα πολυάριθμα εμπόδια στο εμπόριο, ακόμη και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η οδηγία για τα συμπληρώματα διατροφής (2002/46/ΕΚ) καθόρισε εναρμονισμένες διατάξεις για την επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής και θέσπισε ειδικές διατάξεις για τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρησιμοποιούνται ως συστατικά των διατροφικών συμπληρωμάτων. Ωστόσο, η περιορισμένη εναρμόνιση των απαιτήσεων σύνθεσής τους σε επίπεδο ΕΕ έχει οδηγήσει σε κατακερματισμό, λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τον σχεδιασμό, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο. Επιπλέον, οι πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής σε καταναλωτές λιανικής τόσο σε συμβατικά καταστήματα όσο και εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά καταστήματα) θέτουν σε κίνδυνο, δυνάμει των εθνικών καθεστώτων, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Σύμφωνα με τη Fortune Business Insights, η ευρωπαϊκή αγορά συμπληρωμάτων διατροφής αποτιμήθηκε σε 14,95 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019 και η αξία της αναμένεται να ανέλθει σε 33,80 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2027. Αυτή η ανάπτυξη της αγοράς οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση από τους Ευρωπαίους συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Για να καταστεί δυνατή η εν λόγω ανάπτυξη της αγοράς, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να ανοίξει την ενιαία αγορά σε όλες τις ενωσιακές επιχειρήσεις συμπληρωμάτων διατροφής, αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό, διευρύνοντας την επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές της ΕΕ και μειώνοντας τις τιμές;


Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001032/2021

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ για τα συμπληρώματα διατροφής(1) προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής στην αγορά της ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει κατάλογο βιταμινών και ανόργανων συστατικών που μπορούν να προστίθενται για διατροφικούς σκοπούς σε συμπληρώματα διατροφής, καθώς και κατάλογο των επιτρεπόμενων πηγών από τις οποίες μπορούν να παρασκευάζονται οι εν λόγω βιταμίνες και τα εν λόγω ανόργανα συστατικά.

Το 2020 η Επιτροπή ξεκίνησε εκ νέου τις εργασίες για την εναρμόνιση των μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων συστατικών που περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας, με σκοπό την έκδοση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων συστατικών στα συμπληρώματα διατροφής. Για τη στήριξη αυτού του έργου, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα λάβει εντολή να επικαιροποιήσει τα ανώτερα ανεκτά επίπεδα πρόσληψης συγκεκριμένων βιταμινών και ανόργανων συστατικών.

Η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να δρομολογήσει άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής, όμως, όταν χρειάζεται, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και άλλων ουσιών στα τρόφιμα(2), για να απαγορεύσει, να περιορίσει ή να θέσει υπό ενωσιακή διερεύνηση τη χρήση στα τρόφιμα μιας ουσίας, πλην βιταμινών ή ανόργανων συστατικών, για την οποία έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια(3).
(1) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26).
(3) Η Επιτροπή απαγόρευσε να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα είδη του γένους Εφέδρα, το γιοχίμπε (η υοχίμβη) και ορισμένα παράγωγα του υδροξυανθρακενίου (HAD), ενώ έθεσε ορισμένα άλλα HAD υπό ενωσιακή διερεύνηση, εν αναμονή πρόσθετων επιστημονικών στοιχείων.