Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει διάφορα έργα για την εξεύρεση καλύτερων θεραπευτικών αγωγών κατά της COVID-19 και έχει καταρτίσει ειδική στρατηγική για τα θεραπευτικά μέσα. Η εμπιστοσύνη του κοινού στις θεραπευτικές αυτές αγωγές εξαρτάται από την ικανότητα της ΕΕ να παράγει αποδοτικά και έγκαιρα αποτελέσματα βασιζόμενα σε δεοντολογικές και ολοκληρωμένες κλινικές δοκιμές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δεδομένου ότι οι εμβολιασμοί δεν μπορούν ακόμη να εξαλείψουν την COVID-19 και δεδομένης της ανάγκης να δοθεί ισχυρή ώθηση στις θεραπευτικές αγωγές, μπορεί η Επιτροπή να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να εγκριθούν οι θεραπευτικές αγωγές που αναπτύσσονται με ενωσιακή χρηματοδότηση;

2. Σχεδιάζει η Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που έχουν στην καινοτομία στον τομέα της βιοϊατρικής εν γένει τα κίνητρα που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και να διερευνήσει αξιόπιστες και αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα μέσα αποκλειστικής προστασίας στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης, όπως τα πολυάριθμα εργαλεία που βασίζονται στους μηχανισμούς αποσύνδεσης;

3. Η έγκριση δύο εμβολίων mRNA κατά της COVID-19 (mRNA-1273 και BNT162b2) έχει επιταχύνει την τεχνολογία εμβολίων mRNA. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν εκτενέστερες κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια αυτά, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η ασφάλεια, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες και η σταθερότητά τους σε φυσιολογική θερμοκρασία για διανομή, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί να βελτιωθεί περαιτέρω η διαδικασία παρασκευής. Δεδομένου ότι η νέα αυτή τεχνολογία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν για τον μαζικό εμβολιασμό του ανθρώπινου πληθυσμού, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητη συνολική αξιολόγηση και δεοντολογικός έλεγχος;