Έντονη διαμάχη έχει ανοίξει για τα νεονικοτινοειδή, εντομοκτόνα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στις καλλιέργειες και, σύμφωνα με έρευνες είναι υπεύθυνα για τη μαζική εξόντωση των μελισσών. Η συμβολή των μελισσών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στα πολύ ωφέλιμα προϊόντα που παράγουν, αλλά κυρίως στην επικονίαση (γονιμοποίηση φυτών και δέντρων), η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) είχε απαγορεύσει προσωρινά τη διάθεση τριών νεονικοτινοειδών, της κλοθειανιδίνης, της ιμιδακλοπρίδης και της θειαμεθοξάμης. Οι εταιρίες όμως που τα παράγουν επικαλούνται ότι η συμβατική χρήση των προϊόντων που περιέχουν νεονικοτινοειδή, τόσο στην επένδυση σπόρων όσο και στις εφαρμογές φυλλώματος δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα, αν ακολουθούνται ορθές γεωργικές πρακτικές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι θα κάνει η Επιτροπή για την προστασία των μελισσών, αν το Δικαστήριο επιτρέψει οριστικά την κυκλοφορία των νεονικοτινοειδών;

Στην περίπτωση που απαγορευτεί η διάθεση νεονικοτινοειδών στην αγορά, εγγυάται η Επιτροπή ότι τα φυτοφάρμακα που θα τα αντικαταστήσουν δεν θα είναι επιζήμια για τα οικοσυστήματα και τις μέλισσες;

Υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη ειδικής σήμανσης στους αγρούς που χρησιμοποιούνται νεονικοτινοειδή, ώστε να αποφεύγεται η μελισσοκομική δραστηριότητα κοντά σε αυτούς;