ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Ενιαίος Πίνακας Διορισμών εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις των γραπτών διαγωνισμών εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008, ο αριθμός των διοριστέων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009 – 2010 και 2010 - 2011 ήταν σαφέστατα καθορισμένος για τους διοριστέους του ΑΣΕΠ (60%) και για τους διοριστέους από τον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία (40%) , όπως αυτό προβλέπεται από το Ν. 3255/2004 και δεν καταργήθηκε με το Ν. 3848/2010.

Με το Ν. 3848/2010 αποφασίστηκε ότι οι διοριστέοι του 2010-11 θα διοριστούν κατά το μεταβατικό στάδιο. Για να μην υπάρξουν μεταβολές και για να απορροφηθούν όσοι έπρεπε να διοριστούν το 2010, ο Ν. 3848/2010 με το άρθρου 9 παρ. 2 παύει να τροφοδοτεί με μόρια προϋπηρεσίας τους ενιαίους πίνακες διορισμών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως εξασφαλίζεται το αμετάβλητο των πινάκων μόνο για τους εκπαιδευτικούς των καθηγητικών σχολών, καθώς η προϋπηρεσία αποτελεί το μόνο και επαρκές κριτήριο κατάταξής τους στους εν λόγω πίνακες, ενώ για τις τεχνικές ειδικότητες, όπως πχ. οικονομολόγους, πληροφορικούς, νομικούς (ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01, και ΔΕ01) ο Ενιαίος Πίνακας Διορισμών μεταβάλλεται όχι μόνο με την προσθήκη μορίων προϋπηρεσίας, αλλά και με την προσθήκη αποκτηθείσας παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς ο Τίτλος Παιδαγωγικής Κατάρτισης προβλέπεται ως αναγκαίο προσόν διορισμού και αποτελεί το δεύτερο κριτήριο κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία.

Οι ανωτέρω συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί αποτελούν μέρος του υπολειπόμενου συνολικού αριθμού των διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 που το Υπουργείο θα διόριζε το 2010, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 40%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διάταξη που εντάσσεται στην μεταβατική περίοδο οφείλει να προστατέψει και να εξασφαλίσει μελλοντικά, όχι μόνο τον συγκεκριμένο ανωτέρω ποσοστό διοριστέων αλλά και τα συγκεκριμένα άτομα-εκπαιδευτικούς που έχουν συγκεκριμένη σειρά κατάταξης στον τελικό Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (του 2010) και τα οποία θα διορίζονταν το 2010.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός ,

1.Με ποιο τρόπο η κυβέρνηση θα διασφαλίσει τόσο αριθμητικά όσο και ονομαστικά τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς των τεχνικών ειδικοτήτων της κατηγορίας του 40% που θα διορίζονταν το 2010;
2.Σε ποιο χρονικό πλαίσιο προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να ολοκληρώσει τους διορισμούς των εναπομεινάντων διοριστέων εκπαιδευτικών των κατηγοριών 60% - 40%;