Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000660/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Andrus Ansip (Renew), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Eva Kaili (S&D)

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στην αστική κινητικότητα, όπως καταδεικνύεται από την εμφάνιση νέων μορφών μεταφορών κατά παραγγελία. Η Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα τη στρατηγική της για την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα (SSMS), στην οποία αναγνωρίζει ότι οι πλατφόρμες υπηρεσιών συνεπιβατισμού έχουν καταστήσει τα ταξίδια στην ΕΕ ευκολότερα, αποτελεσματικότερα και πιο προσβάσιμα.

Ωστόσο, ο μεγάλος βαθμός ρυθμιστικού κατακερματισμού μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο. Ορισμένοι κανόνες για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών είναι παρωχημένοι και, σε πολλές περιπτώσεις, εφαρμόζονται τεχνητά κανονιστικά εμπόδια με σκοπό να παρεμποδιστεί η λειτουργία των πλατφορμών συνεπιβατισμού και η εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης για τις υπηρεσίες αυτές.

Η Επιτροπή αναγνώρισε στην SSMS ότι η συμμόρφωση με πολλά διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών συνεπιβατισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποσχέθηκε να αξιολογήσει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις κατά παραγγελία μεταφορές επιβατών και τις πλατφόρμες υπηρεσιών συνεπιβατισμού.

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς για τις πλατφόρμες συνεπιβατισμού θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της επικείμενης αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για την αστική κινητικότητα;

Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσε η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα τεχνητά εμπόδια για τις υπηρεσίες κινητικότητας κατά παραγγελία σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να υπάρξει ταχύς και θετικός αντίκτυπος στη λειτουργία της αγοράς συνεπιβατισμού;


Απάντηση της κ. Vălean
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000660/2021

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα (SSMS)(1), η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να «αξιολογήσει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις κατά παραγγελία μεταφορές επιβατών και τις πλατφόρμες υπηρεσιών συνεπιβατισμού». Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος εάν η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της επικείμενης αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για την αστική κινητικότητα.

Σήμερα, ελλείψει συγκεκριμένων ενωσιακών κανόνων, οι υπηρεσίες τοπικών μεταφορών κατά παραγγελία, δηλαδή τα ταξί και τα οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης με οδηγό, υπόκεινται στους κανόνες των κρατών μελών. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τις τοπικές μεταφορές κατά παραγγελία δεν δημιουργεί καθ’ εαυτό «τεχνητούς φραγμούς» ανάμεσα στις αγορές υπηρεσιών συνεπιβατισμού στην ΕΕ.

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην SSMS, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ των κανόνων που προωθούν τη βιώσιμη, έξυπνη και ανθεκτική κινητικότητα. Δεδομένων των στόχων της, η Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει νέα ενωσιακή νομοθεσία. Κατά την εξέταση νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή πρέπει να τηρεί τόσο τις ελευθερίες της Συνθήκης όσο και τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας (άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Άλλα εργαλεία, αν και με πιο έμμεσο αντίκτυπο στην εναρμόνιση, είναι η καθοδήγηση και οι συστάσεις προς τα κράτη μέλη.
(1) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_el